Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu

program wychowawczy szkoły 2009/2010

 

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

W SUCHANIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Misja szkoły.

 

Zespół Szkół Publicznych w Suchaniu realizując funkcje dydaktyczną, wychowawczą                      i opiekuńczą będzie dążyć do wprowadzenia swych wychowanków w różnorodne dziedziny życia i nauki, a także zapewni możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu i rozrywki.

Program wychowawczy naszej szkoły zawiera takie cele i zadania, które pomogą nam wychować

człowieka wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych, szanującego godność własną                     i cudzą, umiejącego poradzić sobie w codziennych sytuacjach oraz takiego, któremu bliski będzie region i Ojczyzna. Podejmując trud wychowania, będziemy aktywnie współpracować                           ze środowiskiem rodzinnym ucznia oraz innymi instytucjami wspomagającymi proces wychowawczy, gdyż tylko wspólne działanie może przynieść zamierzone efekty.

Biorąc pod uwagę zadania stojące przed szkołą w procesie dydaktycznym, wychowawczym                      i opiekuńczym, nasza szkoła będzie realizowała następujące cele:

1. Kształtowanie postaw:

a) etyczno – moralnych

b) patriotycznych i obywatelskich

c) tolerancji

2. Inspirowanie uczniów do twórczej aktywności i rozwijanie zainteresowań.

3. Motywowanie uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce i sporcie.

4. Propagowanie zdrowego stylu życia w myśl hasła: " W zdrowym ciele - zdrowy duch".

5. Przestrzegania zasad kultury osobistej i kultury języka.

 

II Wizja szkoły.

 

Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniającą im wszechstronny rozwój. Będziemy się starać, aby podejmowane przez nas zadania rozwijały w uczniach dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie w świecie dobra, prawdy i piękna. Chcemy także budzić w nich wrażliwość moralną i szacunek dla wspólnego dobra.

Badając i analizując możliwości ucznia oraz jego potrzeby, dołożymy wszelkich starań, aby mógł on wykazać się tym, co lubi i robi najlepiej. W planowaniu pracy szkoły będziemy uwzględniać opinie rodziców i uczniów oraz ich oczekiwania.

 

III Model nauczyciela.

 

Nauczyciel to człowiek, który wywiera ogromny wpływ na osobowość ucznia,                   więc powinien być wykształcony i odznaczać się następującymi cechami:

- asertywność,

- komunikatywność,

- wytrwałość i cierpliwość,

- odpowiedzialność,

- zdolność rozpoznawania indywidualnych różnic miedzy uczniami,

- wyrozumiałość,

- stanowczość i konsekwencja,

- sumienność i obowiązkowość,

- dążność do ustawicznego kształcenia się;

Nauczyciel w swojej pracy wychowawczej towarzyszy uczniowi i pomaga mu:

a) rozbudzić w sobie potrzebę wszechstronnego rozwoju osobowego,

b) rozwijać w sobie dążenie do poszukiwania i poznawania w świecie dobra, prawdy                              i piękna,

c) przygotować się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej,

d) rozpoznawać wartości moralne;

Poza tym nauczyciel :

- inspiruje uczniów do działań twórczych,

- ukazuje uczniom zagrożenia istniejące we współczesnym świecie (alkohol, nikotynizm,

narkotyki, AIDS)

- współpracuje ze środowiskiem rodzinnym uczniów,

- rozwija w uczniach wrażliwość na piękno przyrody i budzi w nich poczucie

odpowiedzialności za nią,

- integruje zespół klasowy poprzez podejmowanie określonych działań opiekuńczo-

wychowawczych, np. organizowanie uroczystości klasowych czy wycieczek,

- otacza opieką uczniów mających problemy z nauką oraz zachowaniem,

- rozwija w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne                            oraz rówieśników,

- systematycznie podnosi swoją wiedzę z zakresu psychologii, dydaktyki oraz socjoterapii.

 

IV Model absolwenta.

 

Absolwent Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu oprócz wiedzy z poszczególnych przedmiotów, powinien być wyposażony w umiejętności zawarte w trzech obszarach: społecznym, naukowym i kulturowym.

W sferze społecznej uczeń powinien:

-         czuć się członkiem społeczności lokalnej, regionalnej, obywatelem Polski, Europejczykiem,

-         brać czynny udział w tworzeniu życia kulturalnego szkoły i środowiska lokalnego,

-         rozumieć pojęcie patriotyzmu i być odpowiedzialnym za swoją Małą Ojczyznę oraz Polskę,

-         znać podstawowe zasady moralne, odróżniać dobro od zła,

-         interesować się przeszłością i teraźniejszością gminy, powiatu , województwa, kraju,

-         interesować się historią i geografią Europy oraz świata;

W sferze naukowej uczeń powinien:

-         przyswoić określony zasób wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk,

-         zdobyć umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,

-         czytać ze zrozumieniem, wykorzystywać i refleksyjnie przetwarzać teksty, w tym teksty kultury,

-         wykorzystywać narzędzia matematyki w życiu codziennym oraz formułować sądy oparte na rozumowaniu matematycznym,

-         wykorzystywać wiedzę o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa,

-         komunikować się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie,

-         sprawnie posługiwać się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

-         wyszukiwać, selekcjonować i krytycznie analizować informacje,

-         rozpatrywać własne potrzeby edukacyjne oraz uczenia się,

-         pracować zespołowo.

W sferze kultury uczeń powinien:

-         uczestniczyć w różnych formach kultury,

-         wyrażać własne przeżycia wynikające z kontaktu ze sztuką,

-         wykazać chęć poznawania ojczystego kraju i jego tradycji,

-         znać podstawowe zasady savoir - vivre i zachowywać się kulturalnie.

Ponadto uczeń kończący naszą szkołę powinien być sprawny fizycznie, propagować sport                 na terenie swojej miejscowości i gminy. Dzięki zdobytej wiedzy powinien umieć sprawnie obsługiwać komputer i porozumiewać się w języku obcym.

 

 

V Naczelny cel wychowawczy.

 

Wychowanie dzieci należy przede wszystkim do rodziców, a szkoła stanowi                                         w tym względzie istotne wsparcie. Działaniem nauczycieli w pracy wychowawczej jest wspieranie rodziców w wychowaniu, mającym na celu znalezienie swojego miejsca                               w społeczeństwie i aktywne uczestnictwo w jego życiu oraz rozbudzenie dociekliwości poznawczej prowadzącej do osiągnięcia własnych celów raz rozwoju osobowego. Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

VI Zadania szkoły.

 

Zadaniem szkoły jest:

1) Działanie mające na celu:

a. stworzenie przyjaznej atmosfery

b. uczenie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności w grupach rówieśniczych                     oraz w stosunkach z dorosłymi

c. zapewnienie warunków zdrowego rozwoju psychofizycznego.

2) Przestrzeganie praw człowieka, dziecka, ucznia.

3) Kształtowanie postaw patriotycznych.

4) Wspieranie uczniów w:

a. budowaniu własnego systemu wartości,

b. podejmowaniu aktywności poznawczej i twórczej,

c. kierowaniu własnym rozwojem.

 

 

VII Zadania nauczyciela

 

Zadaniem nauczyciela wychowującego jest:

1. Budowanie własnego autorytetu poprzez sprawiedliwość, obowiązkowość, konsekwencję                  i stanowczość w działaniu.

2. Tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, współpracy i dialogu między wychowawcą                       a uczniami.

3. Szanowanie godności ucznia.

4. Dbałość o właściwą postawę etyczną, poprzez tworzenie systemu pożądanych wzorców                     i wartości w oparciu o uniwersalne normy moralne.

5. Współdziałanie z domem rodzinnym ucznia w celu rozpoznania potrzeb wychowanków                       i ich rodziców.

6. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży.

7. Udoskonalanie umiejętności formułowania własnych poglądów i ich prezentacja we właściwy

sposób.

8. Dążenie do zapewnienia wychowankom wszechstronnego rozwoju przez wspólna naukę,

uczestnictwo w życiu kulturalnym i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu.

9. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

10. Doskonalenie umiejętności planowania, organizowania i oceniania wykonanej pracy,                            w celu lepszego przygotowania do samodzielnego życia.

11. Mobilizowanie uczniów do podejmowania zadań dla wspólnego dobra; w grupie, szkole,

środowisku, kraju.

12. Przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

 

VIII. Metody pracy wychowawczej.

 

1. Wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze, programowe.

2. Uroczystości szkolne, imprezy okolicznościowe, happeningi.

3. Korzystanie z mediów.

4. Prace projektowe.

5. Literacka, artystyczna i plastyczna twórczość uczniów.

6. Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej.

 


IX HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W ZSP W SUCHANIU

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Lp

Projektowane działania.

Treść zadania

Cele szczegółowe

Zadania i sposoby realizacji

 

Termin realizacji

Wykonawca działań

Osoby odpowie-

dzialne

Kryteria sukcesu.

1.

Zapoznanie uczniów

 i rodziców

z dokumentacją regulującą życie

szkoły

Świadome uczestnictwo uczniów i rodziców                  w procesie wychowawczym szkoły.

Omówienie z rodzicami i uczniami obowiązujących dokumentów regulujących życie szkoły.

 

Wrzesień

Nauczyciele, rodzice

Wychowawca

Uczniowie

i rodzice znają przepisy prawa  wewnątrzszkolnego regulujące życie szkoły.

2.

Rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów

i ich potrzeb. Współpraca                      z pedagogiem.

Określenie potrzeb ucznia i form pomocy.

Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami. Współpraca z pedagogiem.

 

Wrzesień, cały okres edukacji

Wychowawca, pedagog,

OPS

Wychowawca, pedagog, rodzice

Uczniowie

 i rodzice otrzymują wsparcie stosowne do ich potrzeb.

3.

Integracja zespołu klasowego.

Uświadomienie uczniom swoich mocnych                      i słabych stron,  kształtowanie umiejętności współistnienia w grupie.

 

Zajęcia integracyjne. Organizacja i udział w uroczystościach szkolnych i klasowych. Praca w SU.

Wrzesień, cały okres edukacji

Wychowawca

Wychowawca

Integracja zespołu klasowego. Zaangażowanie w życie szkoły i klasy. Wzajemna pomoc i zrozumienie członków grupy.

4.

Tworzenie zespołów                i grup zadaniowych na poziomie klasy

 i szkoły oraz opracowanie harmonogramu ich działań.

Kształtowanie umiejętności pracy            w grupie, odpowiedzialności                  za powierzone                         i wykonywane zadania.

 

Wybór samorządu klasowego

Wrzesień

Wychowawca

Liderzy zespołów, wychowawcy, uczniowie

Uczniowie potrafią współpracować w grupie. Świadomie wypełniają przyjęte obowiązki.

5.

Uczenie samorządności, poczucia odpowiedzialności za zespół oraz konsekwencji w działaniach                     i poszanowania mienia swojego, kolegów i szkoły.

 

Realizacja założeń przyjętych w WSO. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej                            za zniszczony sprzęt.

Sposoby rozliczania działań uczniów zgodnie z WSO. Regularna kontrola frekwencji. Ocena pracy dyżurnych.

Wrzesień, cały okres edukacji

Wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pracownicy szkoły, uczniowie

Wychowawcy, uczniowie, pedagog szkolny

Pozytywna opinia o zachowaniu ucznia (samoocena, ocena klasy i zespołu                         nauczycieli). Systematyczne zmniejszanie liczby uwag negatywnych.

6.

Przygotowanie uczniów                        do samodzielnego życia.

Umiejętność bycia asertywnym, obrony swoich praw  przy zachowaniu zasad kultury osobistej. Radzenie sobie                ze stresem.

Warsztaty, ćwiczenia dotyczące technik aktywnego słuchania i koncentracji. Treningi wskazujące sposoby radzenia sobie ze stresem. Stosowanie technik sprzyjających budowaniu atmosfery zaufania.

 

Cały okres edukacji

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele, uczniowie

Uczniowie posiadają umiejętność aktywnego słuchania, bycia asertywnym

i radzenia sobie

ze stresem. Znają

i stosują zasady poprawnej komunikacji.

7.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie                       w sytuacjach  trudnych.

Respektowanie praw innych. Wyrażanie opinii i formułowanie sądów w sposób taktowny.

Zajęcia doskonalące techniki dyskutowania, wyrażania sadów i opinii. Propagowanie pozytywnych wartości przez postawę nauczyciela. Pogadanki nt. zachowania.

 

 

Cały okres edukacji

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele, uczniowie

Uczniowie, nauczyciele i rodzice rozwiązują         w taktowny sposób powstałe konflikty. Szanują odmienne poglądy, udzielają pomocy, reagują                na niewłaściwe zachowania.

8.

Poznawanie reguł zachowania w różnych sytuacjach i miejscach

Tworzenie zbioru norm kulturalnego postępowania oraz wzorców zachowań                w szkole i miejscach publicznych. Kształtowanie umiejętności doboru stroju i zachowania adekwatnego                        do okoliczności.

Propagowanie właściwych postaw i zachowań. Ocena zachowania własnego i innych. Dyskusje, autoprezentacja. Wyróżnianie właściwych zachowań (zgodnie z WSO).

 

Cały okres edukacji

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele

Wychowawcy, rodzice

Uczniowie posiadają umiejętność kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych, umiejętność doboru stroju, uczesania stosownie do okoliczności.

9.

Propagowanie reguł zachowania

w różnych sytuacjach

i miejscach.

Przestrzeganie higieny osobistej i higieny pracy. Propagowanie aktywnego                        i bezpiecznego wypoczynku.

Preferowanie zdrowego stylu życia. Pogadanki  nt. rozsądnej diety, higieny okresu dojrzewania. Prezentacja interesujących form spędzania wolnego czasu.

 

Cały okres edukacji

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele

Wychowawcy, rodzice

Uczniowie znają wartość  aktywnego wypoczynku. Dbają o własne ciało, miejsce pracy i wypoczynku.

10.

Przygotowanie                 i przeprowadzanie działań wspomagających rozwój uzdolnień            i talentów.

Rozwijanie zainteresowań poprzez wspieranie motywacji wewnętrznej. Poznawanie technik zapamiętywania                      i uczenia się. Organizowanie warsztatu pracy.

Prezentacja zainteresowań i osiągnięć uczniów. Stosowanie technik wspomagających proces zapamiętywania i uczenia się. Wymiana doświadczeń.

 

Cały okres edukacji

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele, uczniowie

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele, uczniowie

Uczniowie potrafią dokonywać adekwatnej oceny własnych uzdolnień                         i osiągnięć. Wykorzystują zdobyta wiedzę    w praktyce.

11.

Kształtowanie postaw tolerancji. Poznawanie odmiennych tradycji, współuczestniczenie w kulturze regionalnej, narodowej i europejskiej. Znajomość i poszanowanie polskiej tradycji.

 

Poznawanie religii, tradycji, zwyczajów innych narodów. Wyrabianie troskliwego stosunku do pamiątek kultury

i przyrody.

Zdobywanie wiadomości o tradycjach, kulturze i religii innych narodów, przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji (m. in. uroczystości szkolne)

Cały okres edukacji

Wg harmonogramu uroczystości szkolnych

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele, grupy zadaniowe

 

 

Uczniowie, rodzice i nauczyciele rozumieją i szanują  inne postawy, poglądy, wierzenia i obrzędy.

12.

Rozumienie konieczności ochrony środowiska i dbałości o jego utrzymanie.

Kształtowanie aktywnych postaw w działaniach na rzecz środowiska. Zrozumienie konieczności zachowań ekologicznych. Poznawanie piękna przyrody w regionie i umiejętności docenienia go.

 

Zaangażowanie w problematyką ekologiczną- projekty, uczestnictwo w  akcji „Sprzątanie świata”, pielęgnacja roślin w klasie

i w szkole.

Cały okres edukacji

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele, uczniowie

Uczniowie znają problemy ochrony środowiska, rozumieją wpływ środowiska               na życie człowieka.

13.

Kształtowanie postaw patriotycznych

Uczenie szacunku dla symboli narodowych, państwowych i religijnych. Poznawanie historii, kultury i tradycji swojego regionu.

Uczestnictwo w obchodach świąt narodowych, państwowych i religijnych. Odwiedzanie miejsc pamięci, muzeów i wystaw.

Cały okres edukacji

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele, grupy zadaniowe

 

 

Uczniowie rozumieją pojęcia: patriotyzm, honor, Ojczyzna. Godnie zachowują się w czasie uroczystości. Znają bohaterów narodowych i ich wkład w rozwój społeczeństwa.

 

14.

Rozumienie potrzeby i umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

Poznawanie różnych źródeł informacji. Kształtowanie umiejętności krytycznego podejścia do źródła.

Praca z komputerem, encyklopedią, słownikami, rocznikami statystycznymi, analiza tekstów źródłowych. Zapoznanie z zasadami korzystania z biblioteki.

Cały okres edukacji

Nauczyciele, rodzice

Nauczyciele, rodzice, uczniowie

Uczniowie potrafią sprawnie korzystać                   z różnych źródeł informacji. Dostrzegają potrzebę  i umieją                   selekcjonować informacje.

15.

Współpraca                      z rodzicami w pokonywaniu trudności związanych z okresem dojrzewania wychowanków.

Próby rozwiązywania problemów dojrzewania. Podejmowanie rozmów nt. koleżeństwa, przyjaźni, miłości. Przełamywanie tematów tabu.

 

Czynny udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, spotkania z pedagogiem, pielęgniarką.

Cały okres edukacji

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog,

pielęgniarka,

rodzice

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog,

pielęgniarka

rodzice

Rodzice i uczniowie  posiadają umiejętność okazywania uczuć oraz prowadzenia kulturalnej i rzeczowej dyskusji na każdy temat.

16.

Poznawanie współczesnych zagrożeń związanych z paleniem papierosów, alkoholem, narkotykami.

Poznawanie powodów sięgania po używki oraz argumentów przeciw braniu narkotyków, paleniu papierosów i piciu alkoholu. Poznawanie skutków oddziaływanie używek na organizm i życie osobiste człowieka.

 

Zdobywanie wiedzy o szkodliwości narkotyków, papierosów.

Nauka asertywności

w czasie zajęć wychowawczych

Cały okres edukacji

Wychowawcy, pedagog, rodzice

Wychowawcy, pedagog, rodzice

Dostrzeganie przez uczniów negatywnych skutków stosowania używek.

17.

Uświadomienie przez uczniów celów ich dążeń i planów na przyszłość.

Poznawanie siebie, swoich zainteresowań. Podejmowanie problematyki wyboru zawodu. Uświadomienie potrzeb i celów działania.

 

 

Gromadzenie informacji o ludziach godnych naśladowania (autorytety). Spotkania i konsultacje z pedagogiem.

Cały okres edukacji

Wychowawcy, rodzice, uczniowie, pedagog

Wychowawcy, rodzice, uczniowie, pedagog

Uczniowie dążą

do postawionych przed nimi celów, Świadomie wybierają ścieżkę dalszej edukacji.

18.

Wspieranie ucznia

w poszukiwaniu pozytywnych wartości.

Umiejętność rozróżniania dobra

i zła oraz właściwego reagowania na zło. Poszanowanie innych, akceptacja

i tolerancja dla ich odmienności.

Przekazywanie pozytywnych wartości przez własną postawę nauczyciela – wychowawcy. Organizacja imprez okolicznościowych. Udział w akcjach charytatywnych.

 

Cały okres edukacji

 

Wychowawcy, rodzice, uczniowie

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele, grupy zadaniowe

 

 

Uczniowie przyjmują postawy odpowiedzialności za przyjęte obowiązki. Stosują w codziennych działaniach pozytywne wzorce.

19.

Angażowanie rodziców w życie szkoły.

Aktywny udział rodziców w zebraniach, wycieczkach, uroczystościach klasowych i szkolnych. Realizowanie wspólnie z rodzicami, w ramach przyjętego jednolitego frontu, działań mających na celu uzyskanie jak najlepszych wyników w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Zebrania informacyjne i pedagogizacja rodziców, wspólne wyjścia, wycieczki. Przeprowadzanie rozmów

z rodzicami na temat życia szkoły

i problemów pedagogiczno-psychologicznych ich dzieci.

Konsultacje.

Cały okres edukacji

 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, rodzice

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, rodzice

Utrzymywanie dobrego, systematycznego kontaktu nauczycieli,

rodziców

 i uczniów. Zaangażowanie rodziców

w organizowanie życia szkoły. Zauważanie  potrzeb dzieci i ich problemów, satysfakcja

z każdego sukcesu dziecka.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Konopka 23-10-2009 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Konopka 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 14:26