Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUCHANIU

Ul. Kardynała A. Hlonda 1

73-132 Suchań

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STANOWISKO: GŁÓWNY KSIĘGOWY W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH

W SUCHANIU

 1. Wymagania niezbędne kandydata:

 1. posiada obywatelstwo polskie,

 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo karne, skarbowe,

 4. spełnia jeden z poniższych warunków:

  • ukończył jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości,

  • ukończył średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości,

  • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

  • posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy wydany na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;

  2. znajomość przepisów okołoustawowych oraz oświatowych;

  3. znajomość obsługi programów komputerowych, w tym: finansowo-księgowych, płacowych,

  4. solidność, systematyczność oraz dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań

  5. umiejętność współpracy w zespole.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m.in.:

   1. całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki w świetle obowiązujących przepisów prawno-księgowych;

   2. sporządzanie sprawozdań finansowych;

   3. przygotowanie planów ekonomiczno-finansowych placówki;

   4. prowadzenie pełnej księgowości placówki w programie „VULCAN Optivum” oraz w programie finansowo-księgowym FK;

   5. sporządzanie deklaracji skarbowych i PFRON;

   6. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych i gospodarczych zgodnie z planem finansowym;

   7. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

   8. dokonywanie przelewów drogą elektroniczną;

   9. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;

   10. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczącej prowadzenia rachunkowości i rozliczania inwentaryzacji.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV)

  2. list motywacyjny

  3. dokument (uwierzytelniona kserokopia) poświadczający wykształcenie/dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów;

  4. kwestionariusz osobowy;

  5. kserokopia świadectw pracy;

  6. oświadczenie o niekaralności;

  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych, oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

  8. inne dodatkowe dokumenty o posiadaniu kwalifikacji (uwierzytelnione kserokopie) i umiejętności np.: posiadanie dokształcania, kursy i szkolenia, poprzedni zakres czynności, opinie i referencje;

  9. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku głównego księgowego;

  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu lub przesłać pocztą do dnia 18 marca 2010 do godz. 14.00 pod adresem: Zespół Szkół Publicznych w Suchaniu ul. Kard. Augusta Hlonda 1 73-1342 Suchań w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy

Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 marca 2010.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu.

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się 19 marca 2010 roku o godz. 10.00 a rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami przeprowadzona zostanie w tym samym dniu o godz. 11.00

Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej - Zespól Szkól Publicznych w Suchaniu, gabinet wicedyrektora szkoły.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów i przeprowadzeniu konkursu informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu szkół Publicznych w Suchaniu (www.bip.zsp.suchan.pl)

Ewa Bęgier

Dyrektor Zespołu szkół Publicznych

w Suchaniu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Konopka 04-03-2010 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Konopka 04-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 04-03-2010 13:48