herb BIP - Zespoł Szkół Publicznych w Suchaniu

www.zspsuchan.pl

Statut ZSP w Suchaniu


Załącznik do uchwały Nr 1/2014-15

Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu

z dnia 11 września 2014r.

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH
W SUCHANIU

Statut

Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu

(TEKST UJEDNOLICONY - 11 września 2014 r.)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Zespół Szkół Publicznych w Suchaniu działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły (z późn. zmianami) i niniejszego statutu.

 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu
  i Gimnazjum Publiczne w Suchaniu,

 2. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ,

 3. statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu,

 4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w szkole,

 5. uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,

 6. wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu,

 7. organie prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Gminę Suchań ,

 8. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem - należy przez to rozumieć Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.

 9. skreślony.

Rozdział 2

Nazwa szkoły i inne informacje o Szkole

§ 2

 1. Zespół Szkół Publicznych używa nazwy:

Zespół Szkół Publicznych w Suchaniu

z siedzibą przy ul. Kardynała Augusta Hlonda nr 1.

 1. W skład zespołu wchodzą jednostki, które noszą nazwy:

 1. Zespół Szkół Publicznych w Suchaniu

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu

 1. Zespół Szkół Publicznych w Suchaniu

Gimnazjum Publiczne w Suchaniu

 1. Nadzór nad działalnością zespołu sprawuje:

 1. w zakresie spraw finansowych i administracyjnych - Burmistrz Suchania,

 2. w zakresie spraw pedagogicznych - Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

 1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

 2. Szkoła jest jednostką budżetową.

 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują odrębne przepisy.

§ 3

 1. Cykl kształcenia, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania trwa:

1) w szkole podstawowej : 6 lat,

2) w gimnazjum : 3 lata.

 1. Dzieci pięcioletnie realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

 3. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

 4. 5. Dziecko, które nie uczęszczało do przedszkola może rozpocząć wcześniejszą realizację obowiązku szkolnego na podstawie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania przez nie obowiązku szkolnego na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.

Rozdział 3

Cele i zadania zespołu szkół

§ 4

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. i przepisach wydanych na jej podstawie.

 2. Celem działalności Szkoły jest w szczególności tworzenie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu ich godności i wolności światopoglądowej oraz przygotowanie ich do dalszego kształcenia.

 3. Szkoła zapewnia uczniom i wychowankom bezpieczeństwo oraz właściwe relacje interpersonalne, wolne od agresji i przemocy.

 4. Szkoła dba o wszechstronny rozwój zainteresowań i talentów uczniów, organizując dla nich zajęcia pozalekcyjne.

 5. Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.

 6. Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, w zależności od rodzaju niepełnosprawności , w tym stopnia upośledzenia umysłowego organizuje się za zgodą rodziców i na zasadach określonych w odrębnych przepisach kształcenie i wychowanie, które stosownie do jego potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

 7. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

 8. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

§ 5

 1. Cele i zasady wychowawcze Zespołu Szkół zapisane są w „Programie Wychowawczym” i „Programie Profilaktyki”, stanowiących załączniki nr 2 i 3 do niniejszego statutu, uchwalane przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 2. W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły i program profilaktyki konstruowany jest plan pracy szkoły oraz plan pracy wychowawcy klasowego.

 3. Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki może być modyfikowany w zależności od przyjętych priorytetów przyjętych na dany rok szkolny lub lata szkolne, z zachowaniem procedury przyjętej dla ich uchwalenia.

§ 6

 1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.

 2. Na zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

§ 7

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań
i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

§ 8

 1. Szkoła, angażując nauczycieli i uczniów, wypełnia swoje cele i zadania w procesie lekcyjnym
  i pozalekcyjnym we współpracy z rodzicami, organizacjami uczniowskimi oraz instytucjami społeczno - kulturalnymi środowiska lokalnego.

 2. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez :

 1. działalność dydaktyczno - wychowawczą:

 1. kształcenie zgodnie z założeniami podstaw programowych przewidzianych dla pierwszego, drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego ; organizację zajęć lekcyjnych w ramach poszczególnych edukacji,

 2. oddziaływania wychowawcze skierowane na priorytety określone w programie wychowawczym i programie profilaktyki szkoły, m.in. poprzez realizację programów profilaktycznych,

 3. prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, logopedycznych i innych wspierających harmonijny rozwój każdego ucznia,

 4. prowadzenie lekcji religii w szkole

 5. organizację imprez i uroczystości szkolnych, wycieczek przedmiotowych oraz innych form działalności krajoznawczo-turystycznej w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 1. pracę pedagoga wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, współpracą z ośrodkiem pomocy społecznej , sądem rodzinnym i policją.

 1. Szkoła umożliwia rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości uczniów, kształtowanie nawyków sportowych i innych form aktywnego wypoczynku w czasie zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych ( np. koła sportowe, Uczniowski Klub Sportowy ).

 2. Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych .

 3. W Szkole obok bieżącej pracy z uczniem, do form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zalicza się

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia;

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

4) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

5) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

6) warsztaty

7) porady i konsultacje.

5a. W oddziałach przedszkolnych pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie

1) zajęć rozwijających uzdolnienia

2) zajęć specjalistycznych; korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) porad i konsultacji.

5b W związku z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych szczegółowo w rozporządzeniu MEN w tej sprawie nauczyciele oraz specjaliści w oddziałach przedszkolnych i szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

5c Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu i szkole prowadzą w szczególności:

1) w przedszkolu - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

2) w szkole - obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

a) trudności w uczeniu się, w tym - w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej - ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub

b) szczególnych uzdolnień;

3) w gimnazjum i - doradztwo edukacyjno-zawodowe.

5d. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym:

1) w przypadku szkoły wychowawcę klasy;

2) w przypadku oddziału przedszkolnego - dyrektora

5e. Wychowawca klasy lub dyrektor oddziałów przedszkolnych informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

5f. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

5g. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w Szkole rodziców ucznia.

 1. Dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi:

 1. z upośledzeniem umysłowym stopnia lekkiego i umiarkowanego na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej i na wniosek rodziców może prowadzić nauczanie trybem specjalnym;

 2. z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim Szkoła może organizować zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej i na wniosek rodziców;

 3. z zaburzeniami narządu ruchu lub innymi zaburzeniami fizycznymi organizuje się nauczanie indywidualne zgodnie z odrębnymi przepisami na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej i zgody rodziców. Dyrektor organizuje takie nauczanie
  w porozumieniu z organem prowadzącym;

 4. dla uczniów z zaburzeniami wzroku, słuchu, mowy Szkoła podejmuje działania zapewniające kształcenie w placówce specjalistycznej lub naucza w integracji.

 1. Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:

 1. pomoc psychologiczno - pedagogiczną udzielaną przez nauczycieli i specjalistów na zasadach określonych w odpowiednim rozporządzeniu MEN;

 2. zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez ośrodek pomocy społecznej (pod warunkiem spełnienia warunków, określonych w odrębnych przepisach, niezbędnych do przyznania takiej formy pomocy ),

 3. wypożyczenie uczniom podręczników szkolnych z księgozbioru biblioteki,

 4. organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych

 5. pomoc w uzyskaniu stypendium socjalnego (na zasadach określonych w odrębnych przepisach).

 1. W celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów Szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego we współdziałaniu z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Stargardzie Szczecińskim w formie:

 1. pomocy rodzicom w sprawie podjęcia decyzji o badaniach w poradni dzieci z deficytami rozwojowymi

 2. wydawania zaleceń dotyczących nauczania indywidualnego bądź nauczania trybem specjalnym;

 3. spotkań terapeutycznych

 4. zajęć z preorientacji zawodowej.

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z uczących w tym oddziale, zwanemu dalej„wychowawcą”;

 1. w celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności zmiana wychowawcy klasy następuje po zakończeniu cyklu nauczania,

 2. w sytuacjach szczególnych, wynikających z ruchu służbowego nauczycieli lub innych ważnych przyczyn zmiana taka może odbyć się w innym terminie,

 1. zmiany może dokonać Dyrektor z urzędu,

 2. zmiana wychowawcy klasy może nastąpić z końcem roku szkolnego lub w sytuacjach szczególnych w ciągu roku szkolnego na uzasadniony wniosek rady klasowej rodziców,

 3. pisemny wniosek o zmianę wychowawcy klasy składa się wraz z uzasadnieniem do Dyrektora szkoły,

 4. Dyrektor, bądź osoba przez niego upoważniona, prowadzi postępowanie wyjaśniające z zainteresowanymi stronami w celu: zbadania sytuacji, doprowadzenia do załagodzenia konfliktów i pojednania stron, w wypadku braku kompromisu - podejmuje ostateczną decyzję. Dyrektor informuje zainteresowane strony o podjętej decyzji. Od podjętej decyzji każdej ze stron przysługuje prawo odwołania do Kuratora Oświaty,

 5. o podjętej decyzji dotyczącej zmiany wychowawcy klasy Dyrektor informuje wnioskodawcę,

 6. rozpatrzenie wniosku musi nastąpić w ciągu 14 dni.

 1. obowiązki wychowawcy klasy określa „Program wychowawczy” szkoły stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

§ 9

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie m.in. poprzez:

 1. dyżury nauczycieli w budynku i na terenie wokół budynku szkolnego według grafiku ustalonego przez dyrektora i wywieszonego w pokoju nauczycielskim. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor lub wicedyrektor zgodnie z kompetencjami uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć
  i możliwości kadrowe. Harmonogram pełnionych dyżurów stanowi załącznik do tygodniowego rozkładu zajęć.

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom zespołu dyrektor co najmniej raz w roku (przed rozpoczęciem roku szkolnego) dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych
   i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych
   i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. Kopie protokołu zawierającego wyniki kontroli przekazuje organowi prowadzącemu szkołę.

  2. Za zabezpieczenie pożarowe szkoły odpowiada dyrektor.

 2. zapewnienie opieki na wszystkich zajęciach z uczniami, w tym pozalekcyjnych:

 1. W czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje prowadzący te zajęcia,

 2. opiekę nad uczniami zakwalifikowanymi do świetlicy i wszystkimi uczniami dojeżdżającymi sprawują, w czasie pobytu uczniów w świetlicy, wychowawcy świetlicy; za bezpieczeństwo uczniów przy odwozach odpowiedzialnych jest minimum dwóch wychowawców świetlicy,

 3. w czasie dowozu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum opiekę sprawuje opiekun zatrudniony przez organ prowadzący (lub przewoźnika) albo kierowca autobusu (w przypadku braku opiekuna),

 4. w czasie wycieczek szkolnych i innych zajęć poza terenem szkoły opiekę sprawują nauczyciele
  i inni opiekunowie oddelegowani do wykonywania tych czynności przez Dyrektora. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek określają odrębne przepisy

 5. w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący . Obowiązki nauczyciela dyżurującego określa odrębny regulamin podany do wiadomości wszystkich nauczycieli,

 6. opiekę ciągłą nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych i w nauczaniu zintegrowanym sprawują nauczyciele, którym te oddziały powierzono podczas pobytu dziecka w szkole. W przypadku niezbędnej przerwy w zajęciach (dla nauczyciela) opiekę w oddziale przedszkolnym pełni wychowawca świetlicy a w oddziałach 1-3 SP nauczyciel dyżurny wyznaczony przez dyrektora lub wicedyrektora spośród nauczycieli kształcenia zintegrowanego.

 7. opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek, imprez
  i spacerów, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały uczestniczące
  w zajęciach i ewentualnie nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora lub wicedyrektora zatwierdzającego scenariusz imprezy lub kartę wycieczki. W razie potrzeby mogą to być także inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice. Szczegółowe zasady regulują odrębne przepisy
  i zarządzenia dyrektora,

 8. podczas spacerów i innych zajęć organizowanych poza salą dydaktyczną nauczyciela w oddziale przedszkolnym w jego pracy opiekuńczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga inny nauczyciel lub wychowawca wskazany przez dyrekcję szkoły na wniosek nauczyciela,

 9. dyrektor może upoważnić nauczycieli do samodzielnego doboru innych dorosłych do udziału
  w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć, o których mowa w pkt g;

 10. rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z Suchania z oddziału przedszkolnego i klas 1-3 SP i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły do domu; dzieci z pozostałych miejscowości są odprowadzane do autobusu szkolnego i odbierane z niego po powrocie ze szkoły, a za ich bezpieczeństwo w drodze do autobusu i po jego opuszczeniu za zgodą opiekuna w drodze do domu odpowiadają rodzice. W czasie przejazdu za bezpieczeństwo uczniów opowiada opiekun i kierowca.

 11. dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie (jednorazowo lub na stałe) przez rodziców . Upoważnienie stałe jest skuteczne nie dłużej niż cały rok szkolny. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione na piśmie;

 12. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji Szkoła jest zobowiązana do podjęcia wszelkich dostępnych czynności celu nawiązania kontaktu z rodzicami;

 13. życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;

 14. dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie, którym Gmina zapewnia bezpłatny dowóz do Szkoły mają zapewnioną opiekę w czasie przejazdu;

 15. w Szkole nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków. W sytuacji pogorszenia zdrowia dziecka, nauczyciel lub przedstawiciel dyrekcji informuje rodziców o stanie zdrowia dziecka, a rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie lub lekarz, z równoczesnym poinformowaniem rodziców (prawnych opiekunów).

 1. omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach edukacyjnych, w tym na godzinach wychowawczych,

 2. edukację komunikacyjną,

 3. ubezpieczanie uczniów w Szkole i wychowanków oddziałów przedszkolnych od następstw nieszczęśliwych wypadków (za zgodą rodziców , ew. opiekunów). Opłatę z tego tytułu uiszczają rodzice we wrześniu każdego roku szkolnego,

 4. szkolenie pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także stwarzanie warunków do ich przestrzegania,

 5. dostosowywanie sprzętów szkolnych do obowiązujących zasad bhp i rodzaju powadzonej działalności ,

 6. utrzymywanie prawidłowego stanu higieniczno - sanitarnego pomieszczeń szkolnych,

 7. uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno - wychowawczych zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,

 8. opracowanie zasad zachowania bezpieczeństwa w postaci „Instrukcji bezpieczeństwa” i przestrzeganie przez wszystkich członków społeczności szkolnej zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Zespołu,

 9. objęcie budynków i terenu szkolnego nadzorem kamer CCTV

 10. podejmowanie działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści , które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności przez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego w komputerach uczniowskich z dostępem do Internetu.

2. Zasady wykorzystywania zapisów monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły określa szczegółowo program wychowawczy szkoły.

3. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz nagrywania i fotografowania pracowników Szkoły oraz uczniów bez ich wyraźnej zgody (za wyjątkiem uroczystości , imprez szkolnych i innych zajęć w celu udokumentowania np. w kronice szkolnej).

4. W Szkole obowiązuje zakaz przynoszenia rzeczy wartościowych oraz niebezpiecznych przedmiotów np. petard, ostrych narzędzi, laserów, niewypałów i innych rzeczy, substancji zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu osób przebywających na terenie szkoły.

5. W Szkole obowiązuje zakaz używania podczas zajęć telefonów komórkowych, odtwarzaczy itp.

§ 10

 1. Zasady oceniania oraz klasyfikowania uczniów zawiera załącznik nr 1 „Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów”.

 2. Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów uchwala rada pedagogiczna i zapoznaje z nim uczniów
  i rodziców .

 3. W oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania w ramach zespołów przedmiotowych tworzone są przedmiotowe systemy oceniania.

 4. Wewnątrzszkolny system oceniania może być modyfikowany z zachowaniem procedury właściwej dla jego uchwalenia.

Rozdział 4 Organy zespołu

§ 11

 1. Organami Zespołu Szkół są:

 1. Dyrektor Zespołu Szkół,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Rada Rodziców ,

 4. Samorząd Uczniowski.

 1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Dyrektor kieruje zespołem szkół, organizuje proces dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczy, przewodniczy Radzie Pedagogicznej, sprawuje nadzór nad działalnością szkoły.

 3. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w szkole.

 4. Dyrektor odpowiada, w stosunku do nauczycieli, za wszystkie zadania wynikające z Karty Nauczyciela.

 5. Dyrektor w wykonaniu swoich obowiązków współpracuje z organami Zespołu, o których mowa w ust. 1.

 6. Dyrektor Zespołu wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą i innymi przepisami, a szczególności :

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz,

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

 3. przewodniczy Radzie Pedagogicznej Zespołu szkół Publicznych w Suchaniu

 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, które są podejmowane w ramach jej kompetencji,

 5. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych zgodnie z jej kompetencjami stanowiącymi, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,

 6. sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 8. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

 9. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu dla uczniów klas szóstych i egzaminów dla uczniów klas trzecich gimnazjum przeprowadzanych w szkole

 10. powierza stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze w Zespole i odwołuje z nich, zasięgając w tym względzie opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej,

 11. może tworzyć, za zgodą organu prowadzącego, dodatkowe stanowiska kierownicze,

 12. powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących komisji przedmiotowych i odwołuje ich z tej funkcji,

 13. opracowuje projekt arkusza organizacyjnego Zespołu,

 14. dokonuje oceny pracy nauczycieli,

 15. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza szkołą, decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej (po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej), decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego (po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej),

 16. w uzasadnionych sytuacjach (określonych w niniejszym statucie) występuje do kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia ,

 17. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami

 18. nadaje stopień nauczyciela kontraktowego w trybie decyzji administracyjnej,

 19. ustala termin rekrutacji do gimnazjum,

 20. dopuszcza do użytku szkolnego w danym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej program wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

 21. dopuszcza do użytku szkolnego program z zakresu kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i gimnazjum na wniosek nauczyciela lub nauczycieli;

 22. przygotowuje propozycję zajęć obowiązkowych z wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów na zasadach określonych w odrębnych przepisach MEN. Po jej uzgodnieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców, dyrektor przedstawia do wyboru uczniom.

 23. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole na zasadach określonych w rozporządzeniach MEN.

 24. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan

 25. Dyrektor w terminie do dnia 31 sierpnia , przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 1. Dyrektor może powoływać zespoły i komisje zadaniowe do realizacji określonych zadań. W skład zespołów mogą wchodzić nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice. Zakres zadań i kompetencji zespołów lub komisji określa dyrektor zespołu szkół drogą zarządzenia

 2. Tryb wydawania zarządzeń przez Dyrektora Zespołu Szkół :

  1. Dyrektor Zespołu Szkół wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z zapewnieniem wychowankom i pracownikom bezpiecznych warunków pracy, pobytu, opieki.

  2. Dyrektor Zespołu Szkół wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w placówce.

  3. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń i na tablicy ogłoszeń.

 1. Tworzy się stanowisko wicedyrektora ds. zespołu szkół .

 2. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

 3. Do zakresu działania wicedyrektora należy przede wszystkim kierowanie bieżącym funkcjonowaniem Szkoły.

 4. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora określa Dyrektor powierzający to stanowisko

 5. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

§ 12

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

 2. W skład Rady wchodzą wszyscy zatrudnieni pracownicy pedagogiczni. Na zaproszenie przewodniczącego Rady Pedagogicznej w zebraniach mogą brać udział inne osoby z głosem doradczym,

 3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor zespołu,

 4. Kompetencje i obowiązki Rady Pedagogicznej wynikają z ustawy o systemie oświaty i Regulaminu Rady Pedagogicznej, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego statutu.

§ 13

 1. Rada Rodziców Zespołu Szkół reprezentuje ogół rodziców uczniów i wychowanków Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu.

 2. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wszystkich problemów Zespołu Szkół, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

 3. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Zespole.

 4. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 5. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego statutu.

 6. Decyzje Rady Rodziców są jawne, ogłaszane na zebraniach klasowych przez przedstawicieli rad oddziałowych Rady Rodziców lub zebraniach ogólnoszkolnych. Mogą też być zamieszczane na stronach Internetowych Zespołu Szkół, z wyjątkiem niektórych spraw personalnych uznanych za poufne.

§ 14

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który dalej nazywany jest „samorządem”,

 1. samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum,

 2. zasady wyboru i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,

 3. organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 1. Regulamin samorządu (załącznik nr 6 do niniejszego statutu) nie może być sprzeczny ze statutem zespołu szkół.

 2. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

 4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz obsługi radiowęzła,

 5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu,

 6. prawo wyboru nauczyciela - opiekuna Samorządu.

   1. Samorząd Uczniowski ponadto :

 1. w gimnazjum może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły,

 2. wydaje opinię, na wniosek dyrektora, w sprawie przeniesienia ucznia,

 3. wyraża opinię, na wniosek dyrektora, w sprawie oceny pracy nauczyciela,

 4. wydaje opinię, na wniosek dyrektora w sprawie skreślenia ucznia pełnoletniego z listy uczniów.

§ 15

 1. Organy zespołu działają i współdziałają ze sobą zgodnie ze swoimi kompetencjami.

W szczególności mają prawo do:

  1. swobodnego działania i podejmowania decyzji,

  2. otrzymywania bieżących informacji o pracy Zespołu,

  3. wymiany informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Szkoły,

  4. otrzymywania informacji o podejmowanych decyzjach i planach związanych z funkcjonowaniem szkoły,

 1. Wszystkie organy Szkoły pracują na rzecz właściwej atmosfery pracy w szkole, a w sytuacjach konfliktowych dążą do ich załagodzenia w stosunkowo najkrótszym czasie.

 2. Jeżeli w sytuacjach konfliktowych nie ma szans na ich rozwiązanie, należy przyjąć następujący tok postępowania:

 1. konflikty, w których stronami są Samorząd Uczniowski i Rada Pedagogiczna, rozwiązuje Dyrektor,

 2. konflikty, w których stronami są rodzice i nauczyciele, rozwiązuje Dyrektor, w razie potrzeby we współdziałaniu z Radą Rodziców,

 3. konflikty, w których stronami są wyłącznie nauczyciele, rozwiązuje mediator, czyli osoba wyłoniona spośród grona pedagogicznego, ciesząca się autorytetem i zaufaniem lub Dyrektor,

 4. konflikty, w których stroną jest Dyrektor, rozwiązuje organ prowadzący szkołę.

 1. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Rozdział 5

Organizacja oddziałów przedszkolnych

§ 16.

Skreślony

§ 17.

  1. Oddział zerowy złożony jest z dzieci realizujących obowiązek przygotowania przedszkolnego. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25;

  2. W przedszkolnym oddziale integracyjnym (jeśli został utworzony), do którego przyjęto dzieci niepełnosprawne, liczba wychowanków powinna wynosić 15-20, w tym 3-5 niepełnosprawnych.

  3. W oddziale przedszkolnym może być utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka;

  4. Wczesne wspomaganie dziecka prowadzone jest bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

  5. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają odrębne przepisy.

  6. Podstawę organizacji pracy oddziałów przedszkolnych w danym roku szkolnym stanowią:

  1. arkusz organizacyjny Szkoły

  2. ramowy rozkład dnia.

§ 18

 1. Organizację oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez wicedyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasad dotyczących liczebności grupy i oczekiwań rodziców.

 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 3. Godzina zajęć w oddziałach przedszkolnych wynosi 60 minut.

 4. Czas trwania zajęć prowadzonych w oddziałach przedszkolnych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

 5. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się przez 5 godzin dziennie na podstawie ramowego rozkładu dnia oddziału.

Rozdział 6

Organizacja Szkoły

§ 19

 1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku.

 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

 3. Dyrektor szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze określonym przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły.

 4. Dyrektor informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w terminie do dnia 30 września danego roku.

 5. Szkoła organizuje w dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla chętnych uczniów i informuje o nich rodziców uczniów.

§ 20

 1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią, ustalone przez dyrektora
  i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną :

  1. szkolny plan nauczania ,

  2. arkusz organizacji Szkoły,

  3. tygodniowy rozkład zajęć.

§ 21

 1. Arkusz organizacji Szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki. Dokument ten opracowuje Dyrektor najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę do dnia 30 maja.

 1. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

§ 22

 1. Plan pracy Szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno - wychowawczej
  i zadania na dany rok szkolny, uwzględniające m.in. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.

 2. Plan pracy Szkoły przygotowuje Dyrektor we współdziałaniu z powołaną do tego celu komisją Rady Pedagogicznej , a zatwierdza Rada Pedagogiczna.

§ 23

 1. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład ustala nauczyciel.

 4. Godzina zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów upośledzonych w stopniu głębokim trwa 60 minut

§ 24

 1. Szkoła podstawowa kształci dzieci od klasy pierwszej do klasy szóstej włącznie.

 2. W szkole podstawowej mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

 3. Gimnazjum jest szkołą kształcącą, młodzież od klasy pierwszej do klasy trzeciej włącznie.

 4. Podstawową jednostką organizacyjną w Zespole jest oddział:

  1. w Szkole oddział złożony jest z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programami wybranymi ze szkolnego zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Dyrektora.

§ 25

  1. W szkole działa świetlica z dożywianiem dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców ( prawnych opiekunów ) lub organizację dojazdu do Szkoły,

 1. Świetlicą kieruje kierownik świetlicy, który odpowiada w szczególności za:

   1. całokształt pracy opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy,

   2. prawidłowe funkcjonowanie stołówki,

   3. wyposażenie świetlicy, stołówki i kuchni w uzgodnieniu z kierownikiem gospodarczym
    i dyrektorem,

   4. opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,

   5. zorganizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli ( z powiadomieniem wicedyektora dyrektora),

   6. organizację pracy wychowawców świetlicy (kieruje ich pracą opiekuńczo-wychowawczą zgodnie
    z wytycznymi organów nadrzędnych oraz bezpośredniego przełożonego),

 1. Ponadto kierownik :

   1. prowadzi dokumentację świetlicy i nadzoruje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez wychowawców zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi ,

   2. dba o estetyczny i aktualny wystrój świetlicy,

   3. współpracuje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie pomocy wychowankom świetlicy w kompensowaniu braków dydaktycznych,

   4. współpracuje z pedagogiem szkolnym, opiekunem społecznym; otacza opieką dzieci zaniedbane wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz innych wymagających szczególnej opieki,

   5. współpracuje z rodzicami,

   6. współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sprawie żywienia dzieci,

   7. dba o zgodne z przepisami eksploatowanie posiadanego wyposażenie, materiałów i pomocy szkolnych i odpowiednie ich zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem, a zużyte przedstawia do wybrakowania i spisania,

   8. wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora zgodnie z zakresem czynności.

 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25,

 2. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych od chwili przyjazdu uczniów dojeżdżających do odjazdu po zajęciach lekcyjnych,

 3. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin zatwierdzony przez Kierownika świetlicy i udostępniony na tablicy ogłoszeń w świetlicy .

 4. Stołówka szkolna:

  1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej,

  2. Zasady organizacji żywienia w stołówce szkolnej, w tym decyzję o wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym,

  3. posiłki uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia mogą być refundowane przez inny podmiot,

  4. pracownicy szkoły mają prawo do korzystania z żywienia w stołówce szkolnej, ale pokrywają koszty przygotowania posiłku na zasadach określonych w porozumieniu zawartym między dyrektorem a organem prowadzącym,

  5. Kierownik świetlicy kieruje blokiem żywienia we współdziałaniu z kierownikiem gospodarczym i jest odpowiedzialny za:

   1. dbałość o estetyczny wygląd stołówki tzn. wystrój wnętrza,

   2. przyjmowanie opłat za dożywianie (pobieranie opłat regulowane jest stosownymi przepisami prawa, środki odprowadzane są na konto szkoły),

   3. prowadzenie na bieżąco miesięcznych wykazów żywionych osób,

   4. planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi zasadami,

   5. przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp, p.poż, sanitarno-higienicznych.

  1. Skreślony

 1. Kierownikowi świetlicy bezpośrednio podlegają wychowawcy świetlicy. Cały personel pedagogiczny wchodzi w skład Rady Pedagogicznej.

 2. Dokumentacja świetlicy:

  1. roczny plan pracy i comiesięczny każdego wychowawcy,

  2. dzienniki zajęć,

  3. Regulamin świetlicy szkolnej z dożywianiem,

  4. siatka godzin pracy wychowawców świetlicy (wraz z grafikiem dyżurów),

  5. ramowy rozkład dnia,

  6. tygodniowy rozkład zajęć dla poszczególnych grup wychowawczych,

  7. dokumentacja żywienia i finansowa dotycząca wpłat za wyżywienie wg odrębnych przepisów.

§ 26

 1. W budynku zespołu zorganizowana jest biblioteka, z której zasobów korzystają uczniowie zespołu
  i mieszkańcy z terenu gminy.

 2. Biblioteka Miejsko - Gminna w Suchaniu jest gminna jednostką organizacyjną, służy m.in. realizacji potrzeb uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

 3. W skład Biblioteki wchodzą:

  1. wypożyczalnia,

  2. czytelnia,

  3. sala audiowizualna

  4. centrum multimedialne.

 4. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

  1. gromadzenie i opracowanie zbirów,

  2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu,

  3. korzystanie ze zbiorów w czytelni,

  4. korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni i sprzętu komputerowego w pracowni multimedialnej,

  5. prowadzenie zajęć dydaktycznych (bibliotecznych, czytelniczych) w czytelni.

 5. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:

  1. kształcąco - wychowawczą poprzez:

   1. rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

   2. przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji

   3. kształcenie kultury czytelniczej

   4. wdrażanie do poszanowania książki

   5. udzielanie nauczycielom pomocy w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

  2. opiekuńczo - wychowawczą poprzez:

   1. współdziałanie z nauczycielami,

   2. wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,

   3. otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

   4. pomoc uczniom mającym trudności w nauce

3) kulturalną poprzez działania zmierzające do rozwijania życia kulturalnego.

 1. Z Biblioteki mogą korzystać:

  1. uczniowie,

  2. nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,

  3. rodzice,

  4. inne osoby.

 2. Status użytkownika Biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

 3. Ewidencję użytkowników prowadzi bibliotekarz.

 4. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.

 5. Godziny pracy Biblioteki ustala dyrektor Biblioteki dostosowując je do potrzeb uczniów.

 6. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki pełni dyrektor biblioteki powołany na to stanowisko przez Burmistrza Suchania.

 7. Dyrektor biblioteki ustala szczegółowy zakres obowiązków pracowników biblioteki, z uwzględnieniem m.in. przepisów ustawy o systemie oświaty.

 8. Pracownicy biblioteki współdziałają z dyrekcją szkoły w zakresie wykonywania zadań określonych
  w niniejszym statucie.

§ 27

 1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

  1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

  2. świetlicy,

  3. stołówki z zapleczem kuchennym,

  4. gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

  5. pomieszczeń administracyjno - gospodarczych,

  6. zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych w tym sali gimnastycznej i siłowni,

1a. Szkoła jest wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

1b. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne powinno umożliwiać realizację szkolnego zestawu programów nauczania, a w przedszkolu - przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

 1. W szkole znajdują się ponadto:

  1. pomieszczenia dla działalności organizacji uczniowskich, Samorządu Uczniowskiego oraz sklepiku szkolnego,

  2. archiwum,

  3. szatnie dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

 2. Zapewnia się możliwość bezpłatnego korzystania z pomieszczeń szkolnych:

  1. w czasie imprez i uroczystości organizowanych przez pracodawcę dla pracowników szkoły zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości,

  2. w czasie imprez organizowanych z inicjatywy Rady Rodziców w celu zdobycia funduszy na działalność statutową szkoły.

 3. Pozostałe imprezy i uroczystości organizowane na terenie szkoły są płatne;

  1. odpłatność za wynajem pomieszczeń szkolnych ustala Dyrektor zgodnie ze swoimi pełnomocnictwami do wykonywania czynności służbowych.

 1. W pomieszczeniach szkoły (sale lekcyjne) zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.1

 2. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej.

Rozdział 7

Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

§ 28

 1. Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odpowiada Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół .

 2. W celu realizacji zadań dydaktycznych Rada Pedagogiczna powołuje Zespoły Przedmiotowe, składające się nauczycieli tych samych lub pokrewnych przedmiotów. Do zadań Zespołów Przedmiotowych należy:

  1. Analiza przedstawionych przez członków zespołu programów nauczania i rekomendowanie ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną w celu wpisania przez dyrektora do szkolnego zestawu programów nauczania.

  2. Analiza zaproponowanych przez członków zespołu podręczników dla danych zajęć edukacyjnych w celu wpisania do szkolnego zestawu podręczników.

  3. Uzgadnianie sposobów realizowania wybranych programów.

  4. Korelacja treści nauczania przedmiotów pokrewnych.

  5. Opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów.

  6. Opracowania metod badania wyników nauczania.

  7. Wyposażanie pracowni przedmiotowych we współdziałaniu z dyrektorem i kierownikiem gospodarczym.

 3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora, przewodniczący zespołu.

 4. Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy Szkoły.

 5. Skreślony

 6. Dopuszczone przez dyrektora do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania . zanim program zostanie wpisany do zestawu nauczyciel przedstawia go Dyrektorowi, a ten zasięga opinii rady pedagogicznej> dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

 7. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości np. na stronie internetowej szkoły, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego

§ 29

   1. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów zapisane są w dokumencie „Wewnątrzszkolny Systemie Oceniania Uczniów” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 30

 1. Formy i organizacja działalności dydaktyczno - wychowawczej Szkoły:

  1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

 2. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

 3. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 4. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych .

  1. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust.1 zajęcia edukacyjne.

  2. Zajęcia wymienione w ust.1 pkt.1) ppkt b-d mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

  3. Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału ( grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym na:

   1. okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

   2. realizację następujących dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów:

- zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole;

- zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

  1. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

  2. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i klas 1-3 gimnazjum są realizowane w formie:

 1. zajęć klasowo-lekcyjnych;

 2. zajęć do wyboru przez uczniów - zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.

 3. Zajęcia klaso-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo. Szczegółowe zasady organizacji tych zajęć określa odpowiednie rozporządzenie MEN .

  1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

  2. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut

  3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć

2. Zajęcia w grupach odbywają się na zasadach szczegółowo uregulowanych w odrębnych przepisach MEN. Podział na grupy odbywa się m. inn. wg następujących zasad :

 1. oddział można podzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach dla, których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych z zastrzeżeniem pkt 2),

 2. podział na grupy jest obowiązkowy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej,

 3. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych stosuje się obowiązkowy podział na grupy, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, liczących od 10 do 24 uczniów

 4. w gimnazjum liczącym nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy, zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach , w tym w grupach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 7 uczniów ;

 5. podział jest obowiązkowy na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

 6. w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach , o których mowa w ust. 2, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę;

 7. zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI i w gimnazjum prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. Zajęcia mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców;

 8. podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie na zasadach określonych w podstawie programowej.

3. Zajęcia wyrównawcze i inne zajęcia specjalistyczne:

   1. (skreślony)

   2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

   3. Zajęcia specjalistyczne:

    1. korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników nie może przekraczać 5:

    2. logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników nie może przekraczać 4;.

    3. socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

    4. ( skreślony);

.

   1. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor .

   2. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy.

   3. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych lub innych zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne.

   4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

  1. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierania ich rozwoju. Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów i zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 10 osób. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

  2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści.

  3. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści..

  4. (skreślony)

  5. Gimnastyka korekcyjna:

  1. zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz przewlekle chorych powinny odbywać się w grupach liczących od 5 do 10 osób,

  2. zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną powinny odbywać się w grupach liczących od 10 do 15 osób.

  1. Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne prowadzone są poza systemem klasowo - lekcyjnym, w grupach międzyklasowych lub międzyoddziałowych. Szczegółową organizację zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor szkoły w oparciu o opinię Rady Pedagogicznej.

  2. Religia i etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą na zasadach określonych szczegółowo w rozporządzeniu MEN:

  1. życzenie jest wyrażane w formie pisemnej i nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione;

  2. uczniowie nie korzystający z lekcji religii lub etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi;

  3. nauczyciel religii i etyki wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy;

  4. nauczyciel religii i etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;

  5. ocena z religii i etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym;

  6. ocena z religii i etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;

  7. ocena z religii wystawiana jest we wszystkich oddziałach zespołu według skali:

stopień

oznaczenie cyfrowe

skrót

celujący

6

cel.

bardzo dobry

5

bdb

dobry

4

db

dostateczny

3

dst

dopuszczający

2

dop.

niedostateczny

1

ndst

  1. ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę z zastrzeżeniem pkt 7).

  1. Naukę religii w zerówce organizuje się na życzenie rodziców w ramach planu zajęć przedszkolnych. Życzenie to jest wyrażone w najprostszej formie oświadczenia i nie musi być ponawiane w kolejnych latach szkolnych, może być natomiast zmienione.

  2. Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów (wychowanków grupy przedszkolnej). Dla mniejszej liczby uczniów (wychowanków) lekcje religii powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.

§ 31 (skreślony)

Rozdział 8

Nauczyciele i inni pracownicy zespołu

§ 31

 1. W Zespole Szkół Publicznych zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

 2. Liczba i rodzaj stanowisk niepedagogicznych określona jest w arkuszu organizacji zespołu.

 3. Wszystkich pracowników Zespołu Szkół zatrudnia i zwalnia dyrektor zespołu na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach..

§ 32

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów i wychowanków.

Nauczyciel pełnozatrudniony w ramach 40 godzinnego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia obowiązany jest realizować:

 1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w odrębnych przepisach;

 2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

 1. nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu;

 2. nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

 1. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

§ 33

1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Szkoła zatrudnia pedagoga i psychologa.

2. Do zadań pedagoga i psychologa w Szkole należy w szczególności:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

  3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb na zasadach określonych szczegółowo w odpowiednim rozporządzeniu MEN;

  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

  8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny i psycholog może:

 1. przeprowadzać wywiady środowiskowe,

 2. korzystać z dokumentów pozostających w dokumentacji Szkoły,

 3. współdziałać z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i stosownie do potrzeb, z innymi podmiotami.

4. Do zadań logopedy w Szkole i należy w szczególności:

  1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

  2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

  3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

  4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny i psycholog oraz logopeda składają radzie pedagogicznej sprawozdanie ze swej pracy.

6. Pedagog szkolny, psycholog i logopeda dokumentują swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 34

 1. Zadaniem pracowników niepedagogicznych jest sprawna obsługa administracyjno-gospodarcza szkoły.

 2. Szczegółowy zakres zadań pracowników administracji i obsługi określa dyrektor w zakresach czynności pracowników.

Rozdział 9

Uczniowie zespołu

§ 35

 1. Ogólne zasady rekrutacji w roku szkolnym 2014/15 do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej zawiera załącznik nr 11 do statutu szkoły.

 2. Zasady rekrutacji do szkoły podstawowe i gimnazjum w roku szkolnym 2014/15 i 2015/16 zawiera załącznik nr 11 do statutu szkoły.

 3. Liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym,

 4. Skład uczniowski poszczególnych oddziałów ustala Dyrektor.

 5. Dyrektor szkoły może na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty , w drodze decyzji , skreślić z listy uczniów ucznia nie podlegającego obowiązkowi szkolnemu w następujących przypadkach:

    1. rezygnacji z dalszej nauki i nie złożenia na piśmie stosownego oświadczenia,

    2. nieusprawiedliwionych nieobecności ( w ostatnim semestrze nauki przed nabyciem pełnoletniości lub już po jej nabyciu),

    3. stosowania przemocy wobec innych,

    4. dewastacji mienia,

    5. palenia papierosów na terenie szkoły,

    6. picia alkoholu na terenie szkoły lub podczas zajęć szkolnych,

    7. zażywania lub rozprowadzania wśród uczniów środków odurzających,

    8. stosowania gróźb karalnych wobec uczniów lub zachowań mających na celu wymuszenie od innych uczniów np. pieniędzy,

    9. zaniedbywanie obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

6. Procedura skreślenia z listy ucznia, o którym mowa w powyższym ustępie, musi uwzględniać normy zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.; Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz obejmuje następujące czynności :

1) utrwalenie na piśmie przez wychowawcę , nauczyciela , pedagoga, wicedyrektora lub dyrektora informacji nt przypadku, stanowiącego podstawę do skreślenia z listy uczniów ( np. adnotacji, notatki lub protokółu),

2) zebranie materiałów, mogących służyć jako dowód w sprawie (w szczególności mogą to być: dokumenty, zeznania świadków, opinie),

3) wysłuchanie wyjaśnień ucznia,

4) podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną. Przed podjęciem uchwały rada powinna sprawę szczegółowo przedyskutować i zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami. Interesy ucznia na radzie reprezentuje wychowawca klasy.

5) zaopiniowanie uchwały przez samorząd uczniowski. Opinia SU powinna być złożona niezwłocznie na zasadach określonych w regulaminie SU, na piśmie, w terminie nie dłuższym jednak niż 1 tydzień, licząc do dnia złożenia żądania wydania opinii;

6) wydanie decyzji przez dyrektora. Decyzja dyrektora jest decyzja administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

7) poinformowanie ucznia pełnoletniego, jako strony toczącego się postępowania, o każdym stadium toczącego się postępowania .

Rozdział 10

Prawa i obowiązki nauczycieli, uczniów, rodziców

§ 36

 1. Nauczyciele mają prawo do:

  1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów,

  2. wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,

  3. współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody jego realizacji,

  4. jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

  5. stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego;

  6. nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

1a. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela, stosownie do specyfiki danej szkoły. Szczegółowy wykaz materiałów ustala dyrektor szkoły.

 1. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczycieli należy:

  1. prawidłowe planowanie (na zasadach obowiązujących w Szkole)organizowanie i prowadzanie procesu edukacyjnego i wychowawczego, w tym opracowanie lub modyfikacja odpowiedniego programu nauczania zgodnie z podstawą programową, przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów oraz analiza ich wyników , opracowywanie raportów z przeprowadzonych badań, opracowywanie i realizowanie
   w razie potrzeby programu naprawczego w odniesieniu do realizowanych zajęć,

  2. dbałość o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach i w czasie między zajęciami, zgodnie z przepisami Bhp, przydziałem obowiązków i niniejszym statutem.

  3. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

  4. wspieranie rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

  5. jasne formułowanie wymagań wobec uczniów, udzielanie uczniom i ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania,

  6. bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie ,

  7. udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o dokonane rozpoznanie potrzeb uczniów, m.in. w formie indywidualnych konsultacji,

  8. doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

  9. traktowanie wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością,

  10. udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, Zespołów Przedmiotowych, współudziału w wyborach
   i działaniach organów Szkoły

 2. Zadaniem nauczycieli wychowania przedszkolnego jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji na zasadach określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

§ 37

 1. Prawa uczniów wynikają w szczególności z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych
  i niniejszego statutu.

 2. Uczniowie mają prawo do:

 1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,

 2. wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,

 3. informacji o programach nauczania i podręcznikach, stawianych wymaganiach, zasadach i kryteriach oceniania,

 4. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 5. organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

 6. korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

 7. w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia, przygotowanie do sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej i do egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym (poza zajęciami)

 8. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem w myśl obowiązujących regulaminów,

 9. reprezentowania Szkoły w konkursach, zawodach, olimpiadach zgodnie z ich regulaminami,

 10. dobrowolnego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w Szkole,

 11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową i zrzeszanie się w organizacjach
  i stowarzyszeniach działających w Szkole.

3. Uczennica w ciąży może skorzystać z następujących form pomocy:

- indywidualnych konsultacji przedmiotowych,

- indywidualnego toku nauczania i oceniania wiadomości i umiejętności na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

- dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i sytuacji pozaszkolnej ucznia (na podstawie opinii PPP)

- w razie potrzeby szkoła podejmie kroki w celu zapewnienia wsparcia materialnego uczennicy (m.in. poprzez współpracę z ośrodkiem pomocy społecznej, instytucjami charytatywnymi itp.),

- szkoła może pomóc uczennicy w podjęciu działań umożliwiających podjęcie nauki w szkole dla dorosłych ze względu na szczególną sytuację życiową.

§ 38

 1. Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego ma prawo do:

  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - dydaktycznego zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

  2. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej,

  3. życzliwego i podmiotowego traktowania,

  4. wypoczynku, gdy jest zmęczone, jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione1

§ 39

 1. Uczniowie mają obowiązek:

 1. regularnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych, usprawiedliwiania nieobecności w zajęciach na piśmie w ciągu 7 dni. W szczególnych warunkach wychowawca może usprawiedliwić nieobecność ucznia w terminie późniejszym. W przypadku zakwalifikowania dziecka na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (za zgodą rodziców) obecność na zajęciach jest obowiązkowa i rozliczana tak jak pozostałe zajęcia obowiązkowe.

 2. uważania na lekcji, aktywnego w niej uczestniczenia, wykonywania poleceń nauczyciela celem przyswojenia wiedzy i nabycia umiejętności. Nauczyciel ma prawo egzekwować ten obowiązek poprzez zapytanie ucznia o bieżący tok lekcji, sprawdzenie stopnia wykonania poleconego zadania. W razie braku odpowiedzi na pytanie i stwierdzenia, że uczeń nie uważa i nie pracuje na zajęciach, nauczyciel może postawić znak minus lub ocenę niedostateczną. Natomiast udzielone odpowiedzi, w zależności od stopnia wyczerpania tematu nauczyciel nagradza plusem lub oceną wg skali 2-6,

Za trzy minusy uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.”1

 1. przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, traktowania z szacunkiem wszystkich dorosłych i rówieśników, kulturalnego i życzliwego zachowania się na terenie Szkoły i poza terenem szkoły.

 2. przeciwstawiania się przejawom agresji, brutalności,

 3. dbania o higienę oraz o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,

 4. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

 5. niezwłocznego uzupełniania braków wynikających z absencji, prowadzenia starannie zeszytów
  i wykonywania prac domowych zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu, sumiennego przygotowywania się do zajęć,

 6. przestrzegania zasad obowiązujących w szkole, w tym regulaminów pomieszczeń szkolnych.

 7. nieużywania w czasie zajęć telefonów komórkowych.

 8. noszenia jednolitego stroju szkolnego według wzoru określonego przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.

 9. współuczestniczenia w wyborach i w działaniach swoich przedstawicieli we wszystkich organach Szkoły.

 10. podporządkowywać się zaleceniom dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych pracowników oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.

 11. szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń ( w jego imieniu rodzice, opiekunowie prawni), który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.

 12. w okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży i obuwia. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginioną lub zniszczoną odzież i obuwie.

 13. Uczeń zobowiązany jest do posiadania dzienniczka ucznia, w którym znajdują się wzory podpisów rodziców.

 14. Dzienniczek służy do korespondencji między szkołą a rodzicami (wpisywanie ocen z przedmiotów, zwolnień, usprawiedliwień, informacji na temat zachowania ucznia, terminów zebrań i innych informacji dotyczących ucznia )

 15. Wszelkie informacje wpisane przez nauczyciela lub na jego polecenie muszą być podpisane przez rodziców ucznia lub opiekunów prawnych i bezzwłocznie przedstawione nauczycielowi do wglądu.

 16. Uczeń jest zobowiązany do codziennego noszenia dzienniczka do szkoły i okazywania go nauczycielowi na każde żądanie.

2. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego;

a) szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w postaci zarządzenia zawierającego odpowiednie procedury określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną,

b) udział ucznia w realizacji projektu jest brany pod uwagę przy ocenie zachowania. Szczegółowe kryteria określa WSO,

c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, określonych w wymienionych wyżej procedurach, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu,

d) wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego

 1. Podstawowe normy obowiązujące wychowanków oddziałów przedszkolnych to:

 1. przestrzeganie racjonalnego trybu życia,

 2. zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,

 3. pomoc dzieciom młodszym,

 4. przestrzeganie norm i zasad współżycia w grupie,

 5. poszanowanie cudzej własności

3. Za naruszenie obowiązków ucznia uznaje się niewłaściwe wywiązywanie z wymienionych w niniejszym paragrafie, w ust. 1 obowiązków ucznia oraz wystąpienie następujących zachowań:

 1. agresja i przemoc rówieśnicza lub wobec innych osób

 2. fałszerstwo

 3. palenie papierosów

 4. spożywanie alkoholu lub środków odurzających

 5. kradzież lub zabór mienia

 6. wystąpienie przejawów demoralizacją

 1. Szczegółowe procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych , dotyczące m.in. wymienionych zachowań określa zarządzenie dyrektora1

 2. Zabrania się reklamowania i promocji substancji psychotropowych, w tym m.in. rysowania lub noszenia wizerunku tych substancji.

§ 40

 1. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw. Zawsze powinni przebywać wyłącznie
  w miejscach dla nich wyznaczonych, w których zapewniona jest opieka nauczyciela dyżurującego.

 2. Podczas przerw obowiązuje na korytarzach szkolnych zakaz:

 1. biegania, grania w piłkę, uprawiania hazardu, innych niebezpiecznych zabaw,

 2. otwierania okien bez zgody nauczyciela dyżurującego,

 3. siadania na parapetach,

 4. zaśmiecania, brudzenia, plucia itp.

 1. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny, uczniowie poruszają się po schodach pojedynczo, zachowując bezpieczną odległość. Pierwszeństwo mają uczniowie schodzący z wyższych pięter.

 2. Uczeń, który samowolnie, podczas zajęć programowych lub w trakcie oczekiwania na lekcje lub oczekiwania na odjazd autobusu szkolnego opuści teren szkoły, ma obowiązek zgłosić się do wychowawcy lub pedagoga szkolnego. Fakt opuszczenia budynku bez zezwolenia zostanie odnotowany w dokumentacji pedagoga lub wychowawcy klasy, jako naruszenie zasad bezpieczeństwa i statutu szkoły. W przypadku nie zgłoszenia się zostanie zastosowana surowsza kara niż za sam fakt opuszczenia budynku. W przypadku samowolnego opuszczenia terenu Szkoły wychowawca zgłosi to zdarzenie niezwłocznie rodzicom ucznia.

 3. Zwolnienie z lekcji i innych zajęć edukacyjnych może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica (opiekuna prawnego).

 4. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.

§ 41

 1. Strój i oznaki przynależności szkolnej:

  1. obowiązkiem uczniów jest znajomość hymnu szkoły, sylwetki patrona oraz szacunek dla sztandaru szkoły i zasad ujętych w ceremoniale uroczystości szkolnych,

  2. uczniów obowiązuje noszenie jednolitego stroju szkolnego według wzoru określonego przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców, wzór mundurka zawiera załącznik nr 7 do statutu.

  3. strój szkolny apelowy: to biała bluzka (koszula i granatowe lub czarne spodnie dla chłopców) oraz mundurek , o którym mowa w powyższym punkcie,

  4. oznaką przynależności do społeczności uczniowskiej tej Szkoły jest również kulturalne zachowanie się ucznia poza Szkołą; przebywanie w miejscach publicznych dozwolone jest do godz. 22.00.

  5. strój ucznia musi być zawsze estetyczny, czysty, kolory stonowane. Obowiązuje zakaz :

 1. farbowania włosów,

 2. noszenia fryzur i strojów demonstrujących przynależność do subkultur,

 3. malowania paznokci, makijażu,

 4. tatuaży,

 5. noszenia w szkole drogiej i okazałej biżuterii.

 6. zbyt krótkich spódnic, wydekoltowanych, przeźroczystych bluzek w sytuacjach, gdy nie obowiązuje noszenie mundurka.

  1. na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii i ozdób, uczniowie ćwiczą w stroju sportowym określonym przez nauczyciela.

  2. na terenie Szkoły uczeń przebywa w obuwiu zmiennym , odzież wierzchnią - płaszcze, kurtki, czapki, szaliki należy zostawić w szatni .

 1. Uczniowie zwolnieni są z konieczności noszenia stroju szkolnego w następujących sytuacjach:

  1. wycieczki szkolne (wówczas kierownik wycieczki decyduje jakie oznaki świadczące o przynależności do danej grupy powinien nosić uczeń - np. chusta, plakietka z logo szkoły lub inny znak rozpoznawczy);

  2. zawody sportowe i inne zajęcia sportowe,

  3. dyskoteki szkolne,

  4. prace porządkowe i inne społecznie użyteczne poza szkołą,

  5. w innych szczególnych sytuacjach tylko za zgodą dyrektora.

 2. W szczególnych przypadkach (z przyczyn niezależnych od ucznia), po poinformowaniu wychowawcy klasy, uczeń może uczestniczyć w codziennych zajęciach szkolnych w stroju apelowym zamiast w mundurku.

 3. Sprawdzenia, czy uczeń nosi strój szkolny, dokonują codziennie nauczyciele na pierwszej godzinie lekcyjnej danego oddziału (oprócz wf) i odnotowują w przygotowanym przez wychowawcę arkuszu załączonym do dziennika lekcyjnego. Na lekcjach wf kontroli dokonują nauczyciele tych zajęć, a strój apelowy kontroluje wychowawca i odnotowuje w arkuszu. Wychowawca klasy informuje rodziców o przypadkach nienoszenia mundurka na zebraniach klasowych lub w razie potrzeby częściej.

 4. Noszenie odpowiedniego stroju szkolnego jest uwzględniane w kryteriach oceny zachowania.

§ 42

 1. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest powiadomienie wychowawcy klasy (lub wicedyrektora w przypadku nieobecności wychowawcy) o przewidywanym czasie nieobecności ucznia w szkole w sposób uzgodniony z wychowawcą (np. na pierwszym zebraniu klasowym).

 2. Nieobecności ucznia na zajęciach obowiązkowych usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich lub zwolnień podpisanych przez rodziców ucznia. Jeśli uczeń wagaruje, wychowawca ma prawo wprowadzić wobec niego obowiązek usprawiedliwiania nieobecności wyłącznie na podstawie zwolnień lekarskich lub innych dokumentów lub zaświadczeń potwierdzonych przez instytucje (np. wezwanie do sądu, szczepienie, badanie w poradni PPP itp.). O usprawiedliwieniu nieobecności nie związanych z wymienionymi sytuacjami, zdarzeniami losowymi itp. decyduje wówczas wychowawca na podstawie pisemnego usprawiedliwienia rodzica.

 3. Zasady usprawiedliwiania nieobecności:

   1. nieobecność ucznia usprawiedliwia w formie pisemnej uzgodnionej z wychowawcą klasy rodzic (opiekun prawny) w terminie do 7 od powrotu ucznia do szkoły ;

   2. przy ustalaniu prawa ucznia do nagrody z tytułu 100% frekwencji nieobecności ucznia w związku z obowiązkowymi szczepieniami lub z powodu spóźnienia się autobusu szkolnego są usprawiedliwione i traktowane jak obecność na zajęciach

3) Przyczyny usprawiedliwiające nieobecność ucznia to:

 1. choroba lub wizyta kontrolna u lekarza, badania profilaktyczne

 2. złe samopoczucie uniemożliwiające pobyt w szkole (dotyczy nagłego pogorszenia na terenie szkoły)

 3. zdarzenie losowe (np. wypadek, pożar, ekstremalne zjawiska pogodowe)

 4. ważne sprawy rodzinne (np. choroba rodzica, śmierć lub pogrzeb bliskiego członka rodziny)

 5. badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej

 6. inne sytuacje - jeżeli zostaną uznane przez wychowawcę za usprawiedliwiające nieobecność w szkole.

4) Nie usprawiedliwia nieobecności w szkole pozostawanie przez ucznia w domu lub poza nim w celu wykonania czynności, które mogą być wykonane poza godzinami zajęć lekcyjnych (np. wyjazd na zakupy, wycieczkę nie zorganizowaną przez szkołę, pomoc w gospodarstwie, opieka nad rodzeństwem itp.) 1

4. Zasady odnotowywania nieobecności w dokumentacji zajęć:

1) nieobecność ucznia odnotowuje się w dzienniku zajęć w następujący sposób:

a) nieobecność w postaci pionowej kreski ( I)

b) nieobecność usprawiedliwioną na zasadach określonych w statucie w postaci znaku plus (+)

c) spóźnienie w postaci małej litery s

d) spóźnienie nieusprawiedliwione w postaci małej litery s w kółeczku (kolor czarny lub niebieski)

e) w przypadku, gdy jest pewne, że uczeń przebywa na wagarach nieobecność otaczamy czerwonym kółkiem.

5. Za systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczeń może być nagrodzony na zasadach określonych w § 44 statutu i WSO.

§ 43

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia obowiązuje następujący tryb składania i rozpatrywania skarg:

  1. w przypadku naruszenia praw ucznia przez innych uczniów Zespołu uczniowi lub wychowawcy klasy lub rodzicom ucznia przysługuje prawo wniesienia ustnej lub pisemnej skargi odpowiednio do wychowawcy (w przypadku spraw dotyczących uczniów tej samej klasy) lub do pedagoga szkolnego. Skargi powinny być niezwłocznie zbadane i rozpatrzone oraz udokumentowane w formie notatki lub wpisu w dokumentacji wychowawcy klasy lub pedagoga. Uczeń lub jego rodzice są informowani o rozstrzygnięciu ustnie lub na piśmie. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od rozstrzygnięcia skargi w terminie 7 dni od otrzymania informacji nt rozstrzygnięcia do wicedyrektora ds. danej szkoły. Po zbadaniu sprawy, nie później niż w terminie 14 dni wicedyrektor ostatecznie rozstrzyga skargę przekazując informację na piśmie stronom konfliktu .

  2. w przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych Zespołu uczniowi, wychowawcy klasy i pedagogowi szkolnemu reprezentującym interesy ucznia lub rodzicom ucznia przysługuje prawo wniesienia pisemnej skargi do wicedyrektora ds. danej szkoły. Skargi powinny być niezwłocznie zbadane i rozpatrzone oraz udokumentowane w formie notatki lub wpisu w dokumentacji szkolnej. Uczeń lub jego rodzice są informowani o rozstrzygnięciu na piśmie. Mogą złożyć odwołanie do dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia.
   Po zbadaniu sprawy, nie później niż w terminie 30 dni dyrektor ostatecznie rozstrzyga skargę przekazując informację na piśmie stronom konfliktu .

  3. w przypadku naruszenia praw ucznia przez wicedyrektora lub pracowników niepedagogicznych Zespołu uczniowi, wychowawcy klasy i pedagogowi szkolnemu reprezentującym interesy ucznia lub rodzicom ucznia przysługuje prawo wniesienia pisemnej skargi do dyrektora. Skargi powinny być niezwłocznie zbadane i rozpatrzone oraz udokumentowane w formie notatki lub wpisu w dokumentacji szkolnej. Uczeń lub jego rodzice są informowani o rozstrzygnięciu na piśmie.

§ 44

 1. W Szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.

 2. Ucznia można nagrodzić za:

 1. wybitne osiągnięcia w nauce,

 2. zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz szkoły i aktywność społeczną,

 3. osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną szkoły,

 4. wzorowe zachowanie,

 5. wysoką frekwencję na zajęciach,

 6. różne formy aktywności w procesie dydaktyczno - wychowawczym na lekcjach (szczegóły dotyczące zasad przyznawania tych nagród określone są w wewnątrzszkolnym systemie oceniania - zał. nr 1)

 1. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:

 1. pochwała wychowawcy wobec całej klasy,

 2. pochwała wychowawcy, wicedyrektora lub Dyrektora wobec uczniów szkoły,

 3. list pochwalny wychowawcy , wicedyrektora lub Dyrektora do rodziców,

 4. dyplom uznania od nauczyciela , wychowawcy, wicedyrektora lub Dyrektora,

 5. nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora,

 6. odznaka „Złota Tarcza”,

 7. wpis do księgi pamiątkowej „Księga Talentów”,

 8. uczeń otrzymuje odznakę „Złota Tarcza” na koniec roku szkolnego za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen na świadectwie powyżej 5,00 bez ocen dostatecznych) oraz wzorowe zachowanie,

 9. uczeń może być wpisany do „Księgi Talentów” na koniec roku szkolnego za udział w konkursach lub zawodach przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim pod warunkiem zajęcia miejsca punktowanego w pierwszej dziesiątce,

 10. za 100% frekwencję w roku szkolnym uczeń otrzymuje nagrodę w formie ustalonej przez Radę Pedagogiczną.

 11. tytuł najlepszego ucznia klasy zgodnie z regulaminem opracowanym przez samorząd uczniowski klasy w uzgodnieniu z wychowawcą klasy,

 12. tytuł najlepszego przedmiotowca szkoły zgodnie z regulaminem opracowanym przez samorząd szkolny w uzgodnieniu z opiekunem samorządu i dyrektorem

 13. świadectwo z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami

 14. znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym zgodnie z odrębnymi przepisami,

 15. stypendium (w przypadku zapewnienia środków finansowych przez organ prowadzący zgodnie
  z odrębnymi przepisami).

 16. Dyplom „Pomocna dłoń”, który otrzymuje na koniec roku szkolnego uczeń, który został wytypowany przez uczniów ze swojej klasy i wychowawcę za aktywną pracę w zespole klasowym w zakresie:

   1. organizowanie lub udzielanie pomocy koleżeńskiej w nauce,

   2. zaangażowanie w rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich,

   3. wrażliwość etyczną i właściwe reagowanie na krzywdę innych osób.

 1. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

 2. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.

 3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

 4. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.

§ 45

 1. Wobec uczniów, niestosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole oraz uczniów łamiących zasady niniejszego statutu stosuje się niżej opisany system kar.

 2. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, a w szczególności uchybianie swoim obowiązkom , uczeń może zostać ukarany przez:

 1. ustne lub pisemne upomnienie wychowawcy klasy

 2. naganę wychowawcy klasy za co najmniej dziesięć uwag zapisanych w zeszycie uwag, powtarzające się wagary, wielokrotne naruszanie obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły; nagana powoduje także zawieszenie w przywilejach szkolnych;

 3. pozbawienie przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji,

 4. ustne lub pisemne upomnienie dyrektora lub wicedyrektora szkoły uczeń może otrzymać za

- zachowanie agresywne wobec kolegów lub koleżanek

- zniszczenie mienia szkolnego,

- aroganckie zachowanie wobec nauczycieli lub innych pracowników szkoły lub innych osób dorosłych,

- powtarzające się wagary,

- brak poprawy w zachowaniu ucznia mimo udzielonej kary przez wychowawcę klasy.

 1. naganę wicedyrektora albo dyrektora; uczeń może otrzymać za:

- częste uwagi w zeszycie uwag (powyżej 15 w semestrze),

- kradzież na terenie szkoły lub poza nią,

- bójki na terenie szkoły i poza nią,

- wymuszenia,

- znieważenie nauczyciela lub innych osób dorosłych,

- wnoszenie lub rozprowadzanie substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia innych,

- brak poprawy w zachowaniu mimo nałożonych kar statutowych przez dyrektora lub wicedyrektora

- inne poważne naruszenie obowiązków ucznia zapisanych w statucie szkoły.

 1. zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych udzielony przez wychowawcę,

 2. pozbawienie pełnionych na forum Szkoły funkcji (karę wymierza wicedyrektor lub Dyrektor),

 3. zawieszenie przez wicedyrektora lub dyrektora prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

 4. zawieszenie przez wicedyrektora lub dyrektora prawa do reprezentowania Szkoły w zawodach
  i imprezach międzyszkolnych i innych,

 5. obniżenie przez wychowawcę oceny zachowania - do nieodpowiedniej lub nagannej,

 6. przeniesienie przez wicedyrektora lub dyrektora na wniosek wychowawcy albo rady pedagogicznej do równoległej klasy.

W wyjątkowych sytuacjach, ze względu na wagę popełnionego czynu, gradacja (stopniowanie) kar może zostać pominięta.

 1. Na wniosek wychowawcy lub Rady Pedagogicznej, po zapoznaniu się z opinią pedagoga szkolnego
  i nauczycieli uczących ucznia, Dyrektor może również wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem
  o przeniesienie do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia wnioskuje się w następujących sytuacjach (pod warunkiem, że zaszły wszystkie wymienione):

  1. uczeń notorycznie łamie przepisy statutu szkolonego, otrzymał już kary przewidziane w statucie,
   a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

  2. zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów lub osób dorosłych,

  3. dopuszcza się czynów zabronionych prawem np. czynów karalnych , przestępstw ściganych z urzędu .

 2. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 2 następuje także, jeżeli zachodzą co najmniej dwa
  z wymienionych niżej zdarzeń:

 1. uczeń otrzymał drugą ocenę nieodpowiednią z zachowania w ciągu etapu edukacyjnego (na semestr lub koniec roku),

 2. uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa,

 3. uczeń w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających uczestniczył w zajęciach organizowanych przez szkołę,

 4. wobec ucznia zastosowano już w ciągu etapu edukacyjnego więcej niż 50 % kar dozwolonych w statucie szkoły i nie przyniosły one oczekiwanego efektu

 5. posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych,

 6. stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego,

 7. częste stosowanie agresji i przemocy w stosunku do uczniów lub nauczycieli.

 1. Można odstąpić od zastosowania kary przewidzianej w ust. 2, za poręczeniem udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców.

 2. Dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły również w sytuacji, gdy uczeń nauczany indywidualnie zmienił miejsce zamieszkania na miejscowość leżącą poza rejonem szkoły a rodzice ucznia nie wystąpili o przeniesienie dziecka do szkoły rejonowej.

 3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

 4. O nałożonej karze informuje się rodziców w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

 5. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o nałożeniu kary. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

 6. Od kar nakładanych przez wicedyrektora lub Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych) do Dyrektora w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o nałożonej karze. Przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej na najbliższym zebraniu Rady Pedagogicznej.

 7. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.

 8. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły zobowiązany jest do pokrycia w całości, lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje wicedyrektor lub Dyrektor.

 9. Propozycje zmian w statucie w odniesieniu do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać uczniowie, nauczyciele, rodzice . Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.

 10. Skreślony

 1. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz wszyscy pozostali pracownicy szkoły.

§ 46

 1. Rodzice mają prawo do:

  1. uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,

  2. dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowywania ich dzieci,

  3. rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka,

  4. wsparcia ze strony szkoły w razie problemów wychowawczych,

  5. partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy Zespołu Szkół.

 2. Rodzice mają obowiązek:

  1. wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich,

  2. poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania,

  3. dbać o regularne uczęszczanie dziecka do Szkoły, informować wychowawcę o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiać nieobecność dziecka na piśmie w terminie 7 dni, lub, w szczególnych przypadkach w terminie późniejszym,

  4. angażować się, jako partnerzy w działania Szkoły , brać aktywny udziału w wyborach
   i współdziałać w organach Zespołu,

  5. informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka.

§ 47

 1. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców w Szkole organizuje się ogólnoszkolne okresowe zebrania rodziców (nie mniej niż 3 w trakcie roku szkolnego) w następujących terminach:

  1. we wrześniu

  2. w listopadzie

  3. styczniu lub lutym (w związku z zakończeniem semestru),

 2. Podczas spotkań , o których mowa w ust. 1 rodzice mają prawo do :

   1. zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi w danej klasie i całej Szkole

   2. zapoznania z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

   3. uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, z uwzględnieniem zasad informowania określonych szczegółowo w WSO

   4. uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci od nauczycieli, wychowawców, pedagoga

   5. wyrażania i przekazywania dyrekcji Zespołu opinii na temat pracy szkoły.

 3. Wszyscy pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do uczestnictwa w zebraniach ogólnoszkolnych. Pełnią w tym czasie dyżur i są do dyspozycji rodziców w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

 4. Wszyscy wychowawcy klas są zobowiązani do organizowania dodatkowo, co najmniej raz na kwartał spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy związane z procesem dydaktyczno - wychowawczym.

 5. Oprócz w/w spotkań Szkoła w każdym czasie (w godzinach pracy szkoły, w terminie uzgodnionym w zależności od sytuacji z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem lub dyrektorem) zapewnia każdemu rodzicowi możliwość uzyskania :

   1. informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce jego dziecka

   2. informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka

   3. pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom będącym pod jego opieką.

    1. W sprawach edukacyjno - wychowawczych nie cierpiących zwłoki Szkoła podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami określonego ucznia.

    2. Skreślony

    3. Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów Szkoły winni konsultować się z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem na wywiadówkach, konsultacjach lub w innych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 48

 1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającej nazwę zespołu i nazwę szkoły.

 2. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę szkoły.

 3. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydanych przez szkoły wchodzące w skład zespołu podaje się nazwę szkoły i nazwę zespołu, która umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

 4. Szkoła Podstawowa wchodząca w skład zespołu posiada własny sztandar, godło , hymn i ceremoniał.

 5. Treść hymnu Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu zawiera załącznik nr 8 do statutu szkoły.

 6. Wzór godła Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu zawiera załącznik nr 9.

 7. Wzór godła Gimnazjum Publicznego w Suchaniu zawiera załącznik nr 10.

§ 49

 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

§ 50

 1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych postanowień określa ustawa.

 3. Załączniki stanowią integralną część Statutu. Zmiany w ich treści dokonywane są przez organ , który je uchwalił w trybie właściwym do ich uchwalenia. Po uprawomocnieniu tych uchwał załączniki (tekst ujednolicony) są dołączane do statutu.

§ 51

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

§ 52

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia zmian przez Radę Pedagogiczną.

Przewodniczący

Rady Pedagogicznej

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 Przepisy ogólne ............................................................. 2

Rozdział 2 Nazwa szkoły i inne informacje o Szkole i Przedszkolu .. 2

Rozdział 3 Cele i zadania zespołu szkół ............................................. 3

Rozdział 4 Organy zespołu ................................................................. 10

Rozdział 5 Organizacja oddziałów przedszkolnych............................ 14

Rozdział 6 Organizacja Szkoły ………………………………... 15

Rozdział 7 Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych ………………………………………. 20

Rozdział 8 Nauczyciele i inni pracownicy zespołu ............................. 25

Rozdział 9 Uczniowie zespołu ............................................................ 27

Rozdział 10 Prawa i obowiązki nauczycieli, uczniów, rodziców … 28

Rozdział 11 Postanowienia końcowe ..................................................... 40

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO STATUTU

SPIS TREŚCI

ZAŁĄCZNIKI 1 - 11

ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU:

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania

 2. Program wychowawczy

 3. Program profilaktyki

 4. Regulamin Rady Pedagogicznej

 5. Regulamin Rady Rodziców

 6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 7. Wzór mundurka

 8. Hymn Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu

 9. Wzór godła Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu

 10. Wzór godła Gimnazjum Publicznego w Suchaniu

 11. Zasady postępowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej i gimnazjum

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 1/2014-15 z dnia 11 września 2014 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 1/2014-15 z dn. 11 września 2014 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

zmiana wprowadzona uchwałą nr 33 z dn. 23.06.2009 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 38/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 2 lipca 2013 r

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 38/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 2 lipca 2013 r

Zmiana wprowadzona uchwała Nr 38/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z 02 lipca 2013 r

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 42/2011-12 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 03.07.2012

Zmiana wprowadzona uchwałą Nr 12/2010-11 Rady Pedagogicznej ZSP z dnia 25.01.2011

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 42/2011-12 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 03.07.2012

Zmiana wprowadzona uchwałą Nr 12/2010-11 Rady Pedagogicznej ZSP z dnia 25.01.2011

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 42/2011-12 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 03.07.2012

Zmiana wprowadzona uchwała nr 41/2011-12 Rady Pedagogicznej w Suchaniu z dnia 03.07.2012

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 42/2011-12 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 03.07.2012

Zmiana wprowadzona uchwałą Nr 38/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 02.07.2013

Zmiana wprowadzona uchwałą Nr 12/2010-11 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 25 stycznia 2011

Op.cit

zmiana wprowadzona uchwałą nr 33/2008-09 z dnia 23 czerwca 2009 roku Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

zmiana wprowadzona uchwałą nr 33 z dnia 23,06.2009 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 41/2011-12 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 03.07.2012

Zmiana wprowadzona uchwałą Nr 38/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z 2 lipca 2013

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 42/2011-12 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 03.07.2012

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 41/2011-12 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z 03.07.2012

zmiana wprowadzona uchwałą nr 9 z dnia 24 listopada 2010 r Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 1/2014-15 z dn. 11 września 2014 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 42/2011-12 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 03.07.2012

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 42/2011-12 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 03.07.2012

Zmiana wprowadzona uchwałą Nr 41/2011-12 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 03.07.2012

Zmiana wprowadzona uchwała nr 41 /2011-12 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z 03.07.2012

Zmiana wprowadzona uchwała Nr 38/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z 2 lipca 2013

Zmiana wprowadzona uchwała nr 41 /2011-12 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z 03.07.2012

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 41/2011-12 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 03.07.2012

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 38/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 02 lipca 2013 r.

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 38/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 02 lipca 2013 r.

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 38/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 02 lipca 2013 r.

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 38/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 02 lipca 2013 r.

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 38/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 02 lipca 2013 r.

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 38/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 02 lipca 2013 r.

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 38/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 02 lipca 2013 r.

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 38/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 02 lipca 2013 r.

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 38/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 02 lipca 2013 r.

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 1/2014-15 z dn. 11 września 2014 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 38/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 02 lipca 2013 r.

Zmiana wprowadzona uchwała nr 38/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 02 lipca 2013

Zmiana wprowadzona uchwała nr 38/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 02 lipca 2013

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 1/2014-15 z dn. 11 września 2014 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 42/2011-12 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 03.07.2012

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 42/2011-12 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 03.07.2012

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 41/2011-12 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z 03.07.2012

zmiana wprowadzona uchwałą nr 33 z dnia 29.06.2010 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

zmiana wprowadzona uchwałą nr 33 z dnia 29.06.2010 r Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 1/2014-15 z dn. 11 września 2014 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

Zmiana wprowadzona uchwałą Nr 12/2010-11 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 25.01.2011

Op.cit

zmiana wprowadzona uchwałą nr 33 z dnia 29.06.2010 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 1/2014-15 z dn. 11 września 2014 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 1/2014-15 z dn. 11 września 2014 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 1/2014-15 z dn. 11 września 2014 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

16

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Jamroży 24-09-2015 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2015
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2015 14:10