herb BIP - Zespoł Szkół Publicznych w Suchaniu

www.zspsuchan.pl

WSO


Załącznik nr 1

do Statutu Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

( stan na dzień 02.07.2013)

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUCHANIU

(tekst ujednolicony 02 lipca 2013)

 1. PODSTAWY PRAWNE

       1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ;

       2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 ze zm.)

       3. Statut Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu

 1. CELE I USTALENIA OGÓLNE

 1. Celem niniejszego systemu jest uściślenie zapisów statutu zgodnie z potrzebami codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 1. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI ZWIĄZANE Z OCENIANIEM

 1. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest na początku każdego roku szkolnego zapoznanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o :

  1. Warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

  2. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

  3. Skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

  4. Zasadach klasyfikowania i promowania określonych w rozporządzeniu dotyczącym zasad oceniania i wewnątrzszkolnym systemem oceniania zgodnie z procedurą:

   1. zapoznanie uczniów od kl. 4 wzwyż:

     1. przedstawienie i omówienie w/w zasad WSO na pierwszych lekcjach wychowawczych na początku roku szkolnego

     2. dokumentacja: wpis tematu w dzienniku lekcyjnym

     3. wywieszenie tekstu zasad na tablicy Samorządu Szkolnego na okres września;

  1. zapoznanie uczniów klas młodszych - procedura wg uznania wychowawcy, zapis w dzienniku (temat)

  2. zapoznanie rodziców:

   1. odczytanie i omówienie zasad WSO na pierwszym w danym roku zebraniu,

   2. dokumentacja: protokół z zebrania (podpisany przez przedstawiciela rodziców) z załączoną listą obecności

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

wg następującej procedury:

1) informowanie uczniów od klasy 4 wzwyż:

   1. zapoznanie ustnie, przez każdego nauczyciela przedmiotu na pierwszych lekcjach w każdym roku szkolnym;

   2. dokumentacja : wpis w dzienniku, zwięzła notatka w zeszycie przedmiotowym, podpis ucznia w odpowiedniej notatce w dzienniku

   3. udostępnienie do wglądu przez nauczyciela na prośbę ucznia lub wywieszenie na gazetce w klasie we wrześniu

2) zapoznanie uczniów klas młodszych - procedura wg uznania wychowawcy, zapis w dzienniku (temat)

3) zapoznanie rodziców:

   1. ustnie przez wychowawcę , na pierwszym w danym roku zebraniu,

   2. dokumentacja: protokół z zebrania (podpisany przez przedstawiciela rodziców) z załączoną listą obecności, wpis w dzienniku (notatka z podpisem rodzica)

   3. udostępnienie do wglądu przez nauczyciela lub wicedyrektora na prośbę rodzica

   4. w przypadku nieobecności rodzica wychowawca przekazuje mu niezwłocznie informacje w inny dostępny sposób (np. na kolejnym zebraniu, poprzez pocztę listem poleconym lub podczas wizyty domowej- potwierdzenie w formie pisemnej)

 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek systematycznie dokonywać oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny.

 2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w Rodz. III ust. 2 WSO, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

   1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

   2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

   3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychol oczno-pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej;

   4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w ppt a-c, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MEN w sprawie oceniania.

 1. Nauczyciel przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych bierze w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć .

 2. Nauczyciel ustalając stopień szkolny powinien, na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów), uzasadnić go w następujący sposób:

   1. w przypadku pracy pisemnej należy umieści komentarz na pracy, lub załączyć go w postaci załącznika. Komentarz powinien zawierać szczegółowe kryteria, przyjętą punktację i określać zasady jej przyznawania. Ponadto nauczyciel powinien odnieść się do przyjętych w danym roku szkolnym wymagań na poszczególne stopnie i określić , w jakim stopniu uczeń je spełnił.

   2. W przypadku pozostałych form aktywności ucznia obowiązują zasady przedstawione
    w powyższym punkcie, jednak uzasadnienie jest ustne.

 3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania nauczyciel przechowuje w szkole do końca roku szkolnego i udostępnia uczniowi lub jego rodzicom na ich prośbę na zasadach ustalonych w WSO

 4. W końcu każdego semestru zgodnie z terminami ustalonymi w WSO nauczyciel ustala oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne.

 1. ZASADY DOKUMENTOWANIA ORAZ INFORMOWANIA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW ORAZ WYCHOWAWCÓW, DYREKTORA, RADY PEDAGOGICZNEJ O USTALONYCH OCENACH BIEŻĄCYCH, POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH

 1. Nauczyciel ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) o uzyskanych przez ucznia bieżących ocenach cząstkowych wg następującej procedury:

  1. każda ocena powinna być niezwłocznie wpisana do:

   1. dziennika lekcyjnego

   2. zeszytu przedmiotowego (w przypadku oceny zadania domowego) wraz z datą, podpisem wystawiającego ocenę, z komentarzem (w przypadku pracy pisemnej) i informacją za co została wystawiona,

   3. każdej pracy pisemnej wraz z datą, podpisem wystawiającego ocenę i z komentarzem oraz informacją za co została wystawiona (np. kryteria oceny),

   4. dzienniczka ucznia lub zeszytu przedmiotowego (w przypadku każdej oceny) - na prośbę ucznia - potwierdzenie podpisem każdej otrzymanej oceny.

 1. Sposoby informowania uczniów o postępach edukacyjnych:

  1. informacja niewerbalna (wyraz twarzy, gest itp.)

  2. informacja werbalna (pochwała, dezaprobata, instruktaż)

  3. informacja pisemna (recenzja, komentarz do pracy, ocena cyfrowa, ocena opisowa)

 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów).

 3. Uczniowie są informowani o ocenach na bieżąco w trakcie zajęć edukacyjnych oraz w trakcie konsultacji w nauczycielem.

 4. Rodzice są informowani o postępach i osiągnięciach uczniów na zebraniach okresowych (co najmniej 3 razy w roku- 2 zebrania w 1 semestrze i 1 w drugim) , spotkaniach klasowych (częstotliwość wg potrzeb ustala wychowawca klasy co najmniej 4 razy w roku łącznie z zebraniami okresowymi) oraz ustnie w trakcie indywidualnych spotkań w szkole i w domu rodzinnym ucznia (wizyty domowe wg potrzeb i za zgodą rodziców).

 5. Na zebranie po zakończeniu 1 semestru wychowawcy (od kl. 4 wzwyż) przygotowują pisemną informację dla rodzica z ocenami śródrocznymi ucznia .

 6. Nauczyciele uczący w klasach szóstych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum przygotowują i przekazują rodzicom na piśmie co najmniej po jednej próbie oraz ustnie lub na piśmie po właściwym sprawdzianie i egzaminie zwięzłą informację na temat poziomu umiejętności ucznia objętych sprawdzianem i egzaminem (w odniesieniu do nauczanego przedmiotu).

 7. Wychowawca śledzi postępy uczniów ze swej klasy na bieżąco na podstawie zapisów w dzienniku i zeszycie spostrzeżeń, otrzymuje na bieżąco informacje od nauczycieli przedmiotu.

 8. Dyrektor otrzymuje informacje ustne i pisemne od wychowawców i nauczycieli przedmiotu (szczególne osiągnięcia i niepowodzenia , wyniki badania umiejętności).

 9. Rada pedagogiczna zapoznawana ustnie i pisemnie przez wychowawcę (wpis do protokolarza - szczególne osiągnięcia i niepowodzenia uczniów, wyniki klasyfikacji, wyniki badania umiejętności).

 10. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów:

  1. szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen (zgodnie z odrębnymi przepisami), w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym,

  2. oceny w wymienionych w pkt 1 dokumentach wpisywane są wg obowiązujących w Szkole Zasad szczegółowo opisanych w WSO

  3. w dzienniku od kl. 4 wzwyż obowiązuje prowadzenie stałych rubryk dotyczących form oceniania zgodnych z WSO . Ustala się jednolity zapis form oceniania w dzienniku:

   1. PK - praca klasowa

   2. S - sprawdzian

   3. K - kartkówka

   4. T - test (również sprawnościowy)

   5. O - odpowiedź ustna

   6. R - referat , notatka, ćwiczenie lub inne opracowanie

   7. ZD - zadanie domowe

   8. PR - zadanie praktyczne

   9. M - działalność muzyczna

   10. Gr - praca w zespole

   11. A - aktywność

   12. CZ - czytanie głośne i ze zrozumieniem

   13. SŁ - słuchanie ze zrozumieniem

   14. Z - zeszyt

   15. KS - konkurs

   16. D - diagnoza (np. próbny sprawdzian, test kompetencji)

  1. oceny z obowiązkowych prac klasowych i sprawdzianów powinny być wpisane kolorem czerwonym, pozostałe oceny kolorem czarnym lub niebieskim,

  2. obok symbolu literowego można umieszczać np. nr kolejnej pracy lub jej dokładniejszą nazwę,

  3. w arkuszu ocen wychowawca umieszcza oprócz ocen rocznych informacje o promocji z wyróżnieniem,

  4. nauczyciel może zapisywać ustaloną w PSO punktację za aktywność i za prace domowe poza dziennikiem i po przeliczeniu punktacji, na zasadach określonych w PSO, wpisuje stopień w skali 1-6 do dziennika

  5. nauczyciele mogą ponadto dokumentować informacje o uczniach w innych dokumentach określonych w PSO (np. karty pracy, karty obserwacji, karty samooceny ucznia itp.).

 1. ZASADY FORMUŁOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMOWANIA O NICH

 1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.

 2. Wymagania edukacyjne nauczyciele opracowują na bazie obowiązujących podstaw programowych
  i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.

 3. Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym tworzy zespół nauczycieli uczących w klasach I - III.

 4. Wymagania edukacyjne w klasach IV - VI i gimnazjalnych tworzą nauczyciele przedmiotów.

 5. Nauczyciele opracowują indywidualne wymagania edukacyjne dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (opinia PPP i innych ).

 6. W uzasadnionych wypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki.

 7. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

7a Na zasadach określonych Rozporządzeniem MEN o ocenianiu dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii PPP zwalnia do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

 1. Zbiór wymagań edukacyjnych dotyczący poszczególnych przedmiotów jest dostępny u wicedyrektora .

 2. Nauczyciele przedmiotu na początku każdego roku szkolnego przygotowują notatki na temat wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie. Uczniowie i rodzice podpisem złożonym w dzienniku potwierdzają zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów zgodnie z procedurą określoną w rozdziale III ust. 2.

VI. BIEŻĄCE OCENIANIE I ŚRÓDROCZNA KLASYFIKACJA

A. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 1. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w całościowym, harmonijnym rozwoju. Przedmiotem oceniania szkolnego są postępy w rozwoju ucznia.

 2. W klasach I - III szkoły podstawowej stosuje się ocenianie bieżące wyrażone stopniem i ocenę opisową śródroczną oraz roczną.

 3. Nauczyciel zbiera ocenione prace ucznia (plastyczne, literackie i inne ). Na tej podstawie, na koniec semestru dokonuje oceny opisowej ucznia, która powinna mieć charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny.

 4. Nauczyciel tworzy dla każdego ucznia teczkę oceny opisowej.

 5. Nauczyciel notuje swoje spostrzeżenia w dzienniku lekcyjnym.

 6. Sposoby oceniania w klasach 1-3 szkoły podstawowej:

1) wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości

a) dokonywana we wrześniu na początku etapu lub w przypadku przyjęcia nowego ucznia -do 4 tygodni po jego przyjęciu;

b) dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, społeczno-emocjonalnego ucznia oraz rozwoju jego funkcji poznawczo-motorycznych, warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej

c) sporządzana jest w formie opisowej wg uznania nauczyciela;

2) ocena bieżąca:

a) odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych;

b) polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach;

c) może być wyrażona stopniem zapisanym w karcie pracy lub zeszycie i dzienniku lub też może być to ocena wspomagająca i motywująca ucznia ;

d) ocenianie wspomagające ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco, podczas wielokierunkowej działalności ucznia ( n - l nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować)

e) nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego tj.: obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim, pisze recenzje prac, motywuje do dalszych wysiłków.

f) nauczyciel porównuje osiągnięcia ucznia w kolejnych miesiącach, śledzi jak kształtują się poszczególne umiejętności i jakie postępy czyni dziecko.

g) Spostrzeżenia nauczyciela notowane systematycznie w dzienniku lekcyjnym oraz prace dziecka są podstawą do skonstruowania oceny opisowej ucznia.

h) oceny bieżące wyrażone stopniem ustala się w następującej skali:

stopień

oznaczenie cyfrowe

skrót

celujący

6

cel.

bardzo dobry

5

bdb

dobry

4

db

dostateczny

3

dst

dopuszczający

2

dop.

niedostateczny

1

ndst

i) szczegółowe wymagania na poszczególne oceny i kryteria oceny zawiera PSO opracowany przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego.

3) ocena śródroczna i roczna

a) redagowana jest na piśmie na koniec semestru i koniec roku szkolnego i przedstawiana rodzicom na zasadach określonych w WSO;

b) w sposób syntetyczny informuje o osiągnięciach ucznia w danym roku szkolnym w zakresie :

- sprawności językowej (mówienie, czytanie, słuchanie),

- umiejętności matematycznych

- umiejętności społeczno-przyrodniczych

- umiejętności artystycznych

- rozwoju fizycznego

zgodnie z wymaganiami określonymi przez nauczyciela na początku roku szkolnego.

Roczna ocena opisowa klasyfikacyjna uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

   1. na zakończenie etapu nauczyciel sprawdza za pomocą testu poziom kompetencji ucznia zawartych w podstawach programowych ; wynik testu jest uwzględniany w ocenie opisowej na koniec 3 klasy.

   2. skreślony

   3. skreślony

   4. Rodzice są zapoznawani z śródroczną oceną opisową na zebraniu klasowym po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji przez radę pedagogiczną.

 1. OCENIANIE I KLASYFIKACJA W KLASACH IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I W GIMNAZJUM

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

   1. I semestr kończy się 31 stycznia ,

   2. II semestr kończy się w ostatnim dniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym (termin określają przepisy o organizacji roku szkolnego).

 1. Skala ocen:

  1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne oraz końcowe, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej i w klasach gimnazjalnych ustala się w stopniach według następującej skali:

stopień

oznaczenie cyfrowe

skrót

celujący

6

cel.

bardzo dobry

5

bdb

dobry

4

db

dostateczny

3

dst

dopuszczający

2

dop.

niedostateczny

1

ndst

1a) jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub innych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „zwolniony” albo „zwolniona”.

1b) uczniowie zwolnieni przez dyrektora z nauki drugiego języka obcego otrzymują w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpis: „zwolniony” albo zwolniona”.

Prace kontrolne: kartkówki, sprawdziany, testy, prace klasowe ocenia się wg poniższych zasad:

% materiału zaliczonego pozytywnie

Stopień szkolny

Poniżej 35 %

Niedostateczny (1)

35 % - 50 %

Dopuszczający (2)

51 % - 70 %

Dostateczny (3)

71 % - 90 %

Dobry (4)

91 % - 100 %

Bardzo dobry (5)

Warunkiem otrzymania oceny celującej jest zaliczenie pracy na ocenę bardzo dobrą i ponadto zaliczenie zadania przygotowanego przez nauczyciela na ten stopień.

  1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia realizującego zindywidualizowany program nauczania podlegają ocenianiu w niżej opisany sposób:

   1. zgodnie z przyjętym w szkole WSO,

   2. zgodnie ze zmodyfikowanym WSO. Modyfikacje WSO dla ucznia zostają zapisane w jego zindywidualizowanym programie nauczania,

   3. zgodnie z indywidualnym systemem oceniania ucznia, dla którego SSO zostaje zawieszony.

O sposobie oceniania ucznia realizującego zindywidualizowany program nauczania decyduje zespół nauczycieli uczących tego ucznia powołany przez wychowawcę.

  1. Ocenę zachowania ucznia od klasy IV szkoły podstawowej i w gimnazjum ustala się zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami ustalonymi przez szkołę w regulaminie wystawiania ocen z zachowania (zał. nr I do WSO) według skali:

ocena

skrót

wzorowe

wz.

bardzo dobre

bdb

dobre

db

poprawne

pop.

nieodpowiednie

ndp

naganne

ng

  1. Stosowanie skrótów dopuszcza się jedynie przy ocenie bieżącej i klasyfikacji śródrocznej .

  2. Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” nie podlegają ocenie. Uczestnictwo uczniów w zajęciach dokumentuje się w dzienniku lekcyjnym. Szczegółowe dane są zapisywane również w odrębnym załączniku do dziennika (tabela, w której umieszcza się: datę zajęć, temat, podział na grupy, ilość godzin) .

  3. Wobec zajęć edukacyjnych „ścieżki edukacyjne” stosuje się takie same zasady oceniania , jak w odniesieniu do pozostałych przedmiotów .

  4. W przypadku ocen bieżących dopuszcza się stosowanie (na zasadach określonych w PSO) umownych znaków graficznych i literowych w sytuacji nieprzygotowania się ucznia do lekcji:

   1. w sytuacji nieprzygotowania ucznia do lekcji:

 • odpowiedź ustna: np

 • brak pracy domowej: bz

 • nie ćwiczenie na wf nć

 • 0x08 graphic
  brak przyborów :

   1. odnośnie aktywności ucznia podczas zajęć :

  - za aktywne uczestnictwo podczas zajęć : „+”

  - za brak aktywności podczas zajęć, nieuważanie na lekcji lub wręcz utrudnianie nauczycielowi prowadzenie zajęć: „ - „

  Za trzy minusy uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.

  1. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej z każdego przedmiotu jest wystawienie przez nauczyciela minimum 3 ocen cząstkowych (w tym jednej, oznaczonej w dzienniku kolorem czerwonym, z pracy pisemnej ), jeżeli przedmiot jest realizowany jedną godzinę tygodniowo; przy więcej niż jedna godzina tygodniowo uczeń powinien posiadać minimum cztery oceny cząstkowe (w tym co najmniej jedną z pracy pisemnej - poza wychowaniem fizycznym). Uczeń musi mieć wystawione oceny ze wszystkich prac obowiązkowych określonych przez nauczyciela w PSO.

   1. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania wskutek pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych ( brak ocen będących podstawą do wystawienia oceny klasyfikacyjnej) odtworzenia dokumentów dokonuje się na podstawie zgromadzonych prac ucznia i innych dokumentów. Nauczyciel przedmiotu może przeprowadzić egzamin w dowolnej formie z zakresu materiału programowego zrealizowanego w danym semestrze (lub roku w przypadku braku ocen z całego roku szkolnego).

  1. Prace pisemne ucznia (ze wszystkich przedmiotów poza w - f ) są gromadzone i udostępniane na wniosek uczniów i w czasie zebrań na wniosek rodziców.

  Za gromadzenie prac odpowiadają nauczyciele przedmiotów.

  1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu . Oceny te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego , techniki, zajęć technicznych, plastyki , muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

    1. prowadzący zajęcia edukacyjne przyjmują średnią ważoną przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej. Wagi ocen cząstkowych oraz sposób ustalania ocen stanowi załącznik nr II do WSO;

    2. uczeń może poprawić ocenę na zasadach określonych w WSO; przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych lub końcowych nauczyciel bierze pod uwagę jedną ocenę za pracę pisemną, jeśli była poprawiana - uwzględnia się ocenę korzystniejszą dla ucznia.

    3. w przypadku ustalania przewidywanych ocen rocznych średnią ważoną wylicza się na podstawie ocen wystawionych nie później niż 5 dni przed zebraniem rodziców, na którym będą przekazane oceny. Jeżeli po przekazaniu informacji uczniom i rodzicom średnia ocen zmieni się w sposób istotny, nauczyciel może zmienić proponowaną ocenę na wyższą lub niższą (nie więcej niż o 1 stopień, pod warunkiem , że nie będzie to ocena niedostateczna).

  1. Kryteria ocen przy ocenie bieżącej, klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej :

   1. stopień CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania stopnia bardzo dobrego, w pełni opanował podstawę programową, czyli spełnia wszystkie wymagania określone przez nauczyciela w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla określonego etapu nauczania i przedmiotu oraz co najmniej jedno z wymienionych kryteriów:

    1. opanował umiejętności określone w programie nauczania przedmiotu wykraczające poza podstawę programową,

    2. umie formułować problemy i dokonywać analizy i syntezy nowych zjawisk;

    3. rozwiązuje problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych, na sprawdzianach i klasówkach oraz w domu samodzielnie rozwiązuje zadania dodatkowe, nietypowe z zakresu podstawy programowej

    4. samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,

    5. korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy,

    6. jest finalistą lub laureatem w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub zawodach sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

  2) stopień BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania określone w programie nauczania przedmiotu nie wykraczające poza podstawę programową, a ponadto co najmniej jedno z wymienionych kryteriów:

    1. opanował umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk (czyli uczeń potrafi np.: udowodnić, przewidzieć, ocenić, wykryć, zanalizować, zaproponować, zaplanować ),

    2. potrafi stosować zdobyte umiejętności do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach

    3. wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł informacji, posiada umiejętność oceny wartości i przydatności danych zebranych z różnych źródeł

    4. potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje,

    5. reprezentuje szkołę w konkursach na szczeblu co najmniej międzyszkolnym lub jest finalistą albo laureatem konkursów i zawodów szkolnych

   1. stopień DOBRY otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień dostateczny a ponadto:

    1. opanował umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych mu wzorców (czyli potrafi np.: rozwiązać, zastosować, porównać, sklasyfikować, określić, skonstruować, narysować, scharakteryzować, zmierzyć, wybrać sposób, zaprojektować, wykreślić),

    2. umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych,

    3. wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień,

    4. potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi,

   1. stopień DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania stopnia dopuszczającego a ponadto:

    1. potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić i uporządkować, uczynić je podstawą prostego wnioskowania ( czyli umie np. : wyjaśnić, streścić, rozróżnić, zilustrować),

    2. współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować,

    3. rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne;

   1. stopień DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje uczeń, który:

    1. zna podstawowe pojęcia, terminy, fakty, prawa, zasady, reguły. Na ogół nie myli ich ze sobą (potrafi np. : nazwać, zdefiniować, wymienić, zidentyfikować, wyliczyć, wskazać)

    2. rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela,

    3. otrzymał oceny za obowiązkowe prace pisemne (na zasadach określonych w PSO).

   1. stopień NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który nie spełnia wszystkich wymagań na ocenę dopuszczającą.

  1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi za wyjątkiem ocen z religii , które wystawia się w skali ocen 1-6.

  2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

  3. Nauczyciele wystawiają ostateczne oceny klasyfikacyjne śródroczne nie później niż 3 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej i informują o nich uczniów (ustnie). Na tydzień przed śródrocznym zebraniem klasyfikacyjnym nie należy przeprowadzać prac kontrolnych (sprawdzianów, prac klasowych) i diagnoz. Dopuszcza się pisanie zaległych prac kontrolnych przez uczniów, którzy nie pisali tych prac we wcześniejszym terminie razem z klasą.

  4. Tryb informowania rodziców (prawnych opiekunów) o ocenie śródrocznej:

  1) Wychowawca przygotowuje na zebranie semestralne (po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji przez radę pedagogiczna) pisemną informację o ocenach śródrocznych w dwóch egzemplarzach:

    1. Jeden dla rodziców (opiekunów prawnych),

    2. Drugi do dokumentacji wychowawcy klasy, potwierdzony przez ucznia i rodzica (opiekuna prawnego) z adnotacją „zostałem zapoznany” , datą zapoznania z ocenami i czytelnym podpisem.

    3. W przypadku nieobecności rodzica za zebraniu nauczyciel zaprasza rodzica (i ewentualnie ucznia) na spotkanie w indywidualnie uzgodnionym terminie. Jeśli rodzic nie dotrzyma terminu, wychowawca przesyła za potwierdzeniem odbioru informację na wskazany do korespondencji adres. Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana uznaje się ją za dostarczoną.

  VI.C ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM, ZNACZNYM I GŁĘBOKIM.

        1. Cel i zakres oceny wewnątrzszkolnej

  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

   1. wspieranie ucznia w jego rozwoju psychofizycznym i adaptacji szkolnej,

   2. uzyskanie obiektywnych informacji o rozwoju dziecka i o jego bieżących postępach w poszczególnych obszarach oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego i rewalidacyjnego,

   3. ustalenie kierunków oddziaływań pedagogicznych,

   4. wdrażanie nauczycieli do systematycznego monitorowania efektów swoich metod pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo,

   5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej,

   6. informowanie rodziców/opiekunów prawnych o osiągnięciach edukacyjnych dziecka oraz jego potrzebach rozwojowych w celu uczynienia rodziców współodpowiedzialnymi za proces rewalidacji.

  1. Zasady i kryteria oceniania

  1) Klasyfikacja roczna ucznia odbywa się w czerwcu i polega na podsumowaniu

  jego osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla każdego ucznia w stopniu umiarkowanym i znacznym, zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

   1. W styczniu wystawiana jest ocena śródroczna, która zawiera opis zachowania ucznia, jego postępów z zajęć edukacyjnych w I semestrze, uwagi i spostrzeżenia nauczyciela dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.

   2. Wyniki klasyfikacji wpisywane są na osobnej karcie i przechowywane w specjalnych indywidualnych teczkach uczniów.

  4) Ocena bieżąca to ciągłe monitorowanie postępów w rozwoju dziecka w opanowaniu przez nie nowych wiadomości i umiejętności. Oceny te są wystawiane w kartach pracy ucznia, kartach obserwacji dołączonych do indywidualnych programów edukacyjnych c o najmniej trzy razy do roku w celu diagnozowania postępów ucznia i stopnia realizacji indywidualnego programu.

  5) Oceny bieżące osiągnięć edukacyjnych wyrażone są znaczkami „+” i „-”

  „+” - oznacza opanowanie w sposób zadowalający

  „-„ - oznacza nieopanowanie tej umiejętności.

  Wprowadza się cztery kryteria przewidywanych osiągnięć:

  - wykonuje samodzielnie poprawnie

  - wykonuje z pomocą nauczyciela

  - popełnia błędy

  - nie podejmuje działania

   1. Ocenianie bieżące prowadzone może być na odrębnych kartach pracy uczniów i gromadzone przez nauczycieli w indywidualnych teczkach. Na kartach tych dokonuje się oceny postępów i osiągnięć w systemie punktowych, wskazując ilość punktów uzyskanych na oraz ilość punktów możliwych do uzyskania.

   2. Oceny zachowania stanowią integralną część oceny poziomu funkcjonowania ucznia, odnoszą się głównie do:

    1. umiejętności komunikowania się z otoczeniem;

    2. przestrzegania ogólnie przyjętych norm współżycia;

    3. radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych i życiowych

    4. zaspokajanie własnych potrzeb i samodzielności życiowej;

    5. pełnienia ról społecznych.

   1. Brak postępów w edukacji ucznia nie może być wartościowany negatywnie, natomiast negatywnie oceniane są niepożądane zachowania ucznia. Uczeń odpowiednio do poziomu swojego rozwoju, stopnia rozumienia norm społeczno-moralnych powinien uzyskać czytelną informację jakie jego zachowania uznawane są jako pożądane, a jakie są niewłaściwe.

   2. Oceny zachowania dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym jest oceną opisową i ustaloną wspólnie przez nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem.

   3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami .

  1. Sposoby informowania rodziców i opiekunów o osiągnięciach uczniów

   1. Wychowawca informuje rodziców/prawnych opiekunów o zasadach szkolnego systemu oceniania. Rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają fakt zapoznania się z WSO własnoręcznym podpisem złożonym w obecności wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

   2. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do informacji o postępach rozwojowych dziecka:

    1. w czasie spotkań klasowych;

    2. podczas kontaktów indywidualnych ;

    3. w formie pisemnej opracowanej przez nauczyciela prowadzącego a przekazanej przez wychowawcę klasowego.

   1. Wychowawca jest zobowiązany do przeprowadzenia następujących spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami:

    1. w pierwszym miesiącu nauki - na zebraniu informującym rodziców o sporządzonej diagnozie pedagogicznej, planach pracy indywidualnej z uczniem, zasadach dokonywania oceny opisowej ucznia;

    2. comiesięcznych spotkań konsultacyjnych z rodzicami dziecka w ramach konsultacji szkolnych;

    3. na spotkaniach - wywiadówkach śródokresowych informujących o postępach rozwojowych dziecka oraz przekazującym wskazówki do pracy z dzieckiem w domu;

    4. po I semestrze - na spotkaniu podsumowującym pracę dydaktyczno-wychowawczą i rewalidacyjną z uczniem.

  1. Prawa uczniów, rodziców, nauczycieli

  1. Uczeń ma prawo do:

   1. przeprowadzenia pełnej i kompleksowej diagnozy, ukazującej mocne strony i formy wspierania jego rozwoju

   2. uzyskania informacji o swoich postępach rozwojowych;

   3. rozwijania się we własnym tempie;

   4. stworzenia mu jak najlepszych warunków do rozwoju;

   5. wzmacniania każdego postępu.

  2. Rodzice mają prawo do:

   1. zapoznania się z diagnozą swojego dziecka,

   2. znajomości zasad i kryteriów oceny opisowej,

   3. jawności oceny opisowej i otrzymania jej w formie pisemnej

   4. uczestniczenia w zajęciach z dzieckiem

   5. otrzymania wskazówek, które będą służyć w pracy rewalidacyjnej w domu ucznia.

  3. Nauczyciel ma prawo do:

   1. współpracy z rodzicami we wspieraniu i ocenianiu rozwoju ucznia;

   2. pomocy od dyrektora szkoły, logopedy,, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawach związanych z ocenianiem ucznia.

  VII A SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

  1. Nauczyciel ocenia wiedzę i umiejętności oraz postępy ucznia według wymagań przedmiotowych.

  2. Ocenianiu na lekcji podlegają :

   1. odpowiedzi ustne,

    1. wypowiedzi ustne to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź na pytanie nauczyciela,

    2. w wypowiedzi ustnej ocenie podlega:

  • znajomość zagadnienia,

  • samodzielność wypowiedzi,

  • kultura języka,

  • precyzja, jasność i oryginalność ujęcia tematu.

   1. prace pisemne

     1. w pracy pisemnej ocenie podlega:

   • zrozumienie tematu,

   • znajomość opisywanych zagadnień

   • umiejętność stosowania wiedzy

   Nauczyciel może oceniać dodatkowe elementy pracy ucznia wynikające ze specyfiki zajęć edukacyjnych.

   b)rodzaje i częstotliwość prac pisemnych

   • kartkówka ( z nie więcej niż 3 ostatnich jednostek metodycznych - może być nie zapowiedziana),

   • sprawdzian (może trwać max. 30 min., obejmuje materiał z więcej niż trzy jednostki metodyczne, zapowiedziany najpóźniej na lekcji poprzedzającej sprawdzian, w tygodniu mogą być co najwyżej trzy sprawdziany, dziennie nie więcej niż dwa),

   • praca klasowa (może trwać1-2 godz. lekcyjne, zapowiadana 1 tydzień wcześniej i poprzedzona lekcją powtórzeniową, w tygodniu mogą być nie więcej niż dwie prace klasowe, dziennie nie więcej niż jedna),

   • opracowania, referaty,

   • zadania domowe (szczegółowe kryteria określa PSO) ,

   c)ilość prac pisemnych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu; minimalną ilość ocen za poszczególne rodzaje aktywności ustalają nauczyciele w ramach zespołu przedmiotowego, a każdy nauczyciel planuje w planie oceniania na dany semestr. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może dokonać korekty planu oceniania w trakcie semestru.

    1. zadania praktyczne, projekty edukacyjne

    2. testy sprawnościowe,

    3. działalność muzyczna,

    4. różne formy pracy na lekcji:

     1. praca w zespole;

   Ocenę za pracę w zespole może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń, ocenie podlegają umiejętności:

   • planowanie i organizacja pracy grupowej,

   • efektywne współdziałanie,

   • wywiązywanie się z powierzonych ról,

   • rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,

     1. aktywność

     1. estetyka i systematyczność prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz przygotowanie do zajęć (szczegółowe kryteria dokumentowania ocen i kryteria określa PSO);

     2. praca pozalekcyjna ucznia,

     3. próbne sprawdziany, egzaminy , ogólnoszkolne testy kompetencji.

    Szczegółowe zasady oceniania wyżej wymienionych form aktywności ucznia zawierają przedmiotowe systemy oceniania.

    1. Ocena zadań domowych:

     1. ilościowa (w zależności od omawianych tematów szybka, pobieżna z postawieniem tylko znaku „v” /łac. vidi / ),

     2. jakościowa (dokładne sprawdzenie 2 - 3 prac z wystawieniem stopnia i pisemną recenzją).

    2. Sprawdzone prace pisemne należy oddać w terminie do 2 tygodni.

    3. Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych uczniów:

     1. prace klasowe są obowiązkowe; jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od rozdania sprawdzonych prac ( termin wyznacza nauczyciel przedmiotu). Jeśli uczeń nie dotrzyma terminu, to pisze pracę na najbliższej lekcji;

     2. niekorzystną, zdaniem ucznia ocenę z pracy klasowej lub sprawdzianu (co najwyżej dobrą), uczeń może poprawić w czasie ustalonym wcześniej z nauczycielem, jednak nie później niż 2 tygodnie od rozdania prac. Termin ten nauczyciel może skrócić w związku z klasyfikacją roczną lub wydłużyć w przypadku dłuższej nieobecności ucznia lub nauczyciela o czas tej nieobecności. Wówczas nauczyciel informuje zainteresowanych uczniów o nowym terminie przy okazji rozdania sprawdzonych prac.

     3. poprawa oceny jest dobrowolna i musi odbywać się poza lekcjami ( z uwzględnieniem punktu 1) - ostatnie zdanie ), uczeń może poprawiać daną ocenę tylko jeden raz,

     4. zasady oceniania za poprawioną pracę pisemną są takie same jak za pracę pierwotną, ocena z poprawy jest zapisywana tak jak w przykładzie: 1/3 (pierwsza ocena ndst , druga dst),

     5. w przypadku czterodniowej lub dłuższej nieobecności w szkole uczeń ma szansę uzupełnienia braków w wiadomościach w ciągu 7 dni. Nauczyciel zobowiązany jest udzielić uczniowi wskazówek na temat zakresu materiału i swoich wymagań w tym zakresie.

     6. w przypadku krótszych nieobecności uczeń zobowiązany jest uzupełnić w domu wiadomości do czasu powrotu do szkoły na podstawie informacji i wskazówek udzielonych przez nauczyciela (na wniosek ucznia lub jego rodziców), notatek w zeszytach kolegów z klasy, materiału z podręcznika itp.

     7. po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i przeprowadza poprawę pracy,

     8. uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadania domowe, uczestniczyć w konsultacjach (szczególnie kl. 6 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum).

    1. System nagród za wszelkie formy aktywności uczniów w procesie dydaktyczno - wychowawczym na lekcjach:

     1. każdy uczeń może otrzymać za wszelkie formy aktywności i poczynione postępy w procesie dydaktyczno - wychowawczym poza oceną następujące nagrody:

    1. pochwała ustna przez nauczyciela na forum klasy,

    2. wpis pochwały do zeszytu spostrzeżeń ucznia prowadzonym przez wychowawcę klasy ,

    3. nominacja do nagrody wychowawcy lub dyrektora (zgodnie z systemem nagradzania określonym w statucie - § 35)

    1. System kar za niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków ucznia w procesie dydaktyczno - wychowawczym na lekcjach:

     1. każdy uczeń za niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków ucznia w procesie dydaktyczno - wychowawczym na lekcjach może otrzymać poza oceną następujące kary:

    1. upomnienie ustne od nauczyciela,

    2. pisemna uwaga w zeszycie spostrzeżeń prowadzonym przez wychowawcę klasy,

    3. informacja pisemna nauczyciela dla rodzica,

    4. upomnienie ustne od wychowawcy na wniosek nauczyciela przedmiotu,

    5. upomnienie pisemne od wychowawcy i informacja pisemna dla rodzica

    6. system kar określony w statucie szkoły (§ 36 ust.2 pkt 1-12).

    1. skreślony

    2. Za jeden przypadek braku zeszytu, podręcznika, itp. uczeń nie może otrzymać stopnia niedostatecznego. W takiej sytuacji nauczyciel dokonuje wpisu do prowadzonego przez siebie arkusza np. aktywności ucznia lub innej dokumentacji własnej (określonej w PSO) odpowiedniego symbolu graficznego oraz w przypadku częstego powtarzania się takich sytuacji - wpisuje uwagę w zeszycie spostrzeżeń lub informuje na piśmie rodziców. Nie później niż na koniec semestru uczeń otrzymuje odpowiednią ocenę wg skali 1-6 do dziennika za aktywność, prowadzenie zeszytu, przygotowanie do zajęć lub zadania domowe (stosownie do ustaleń PSO).

    VII B WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

    1. Za przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz klasyfikacji końcowej przyjmuje się ocenę śródroczną (na zakończenie pierwszego semestru).

    2. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana końcowej i rocznej oceny klasyfikacyjnej:

     1. Niezbędne warunki podwyższenia proponowanej oceny z zajęć edukacyjnych:

      1. zaliczone wszystkie obowiązkowe prace (określone przez nauczyciela w planie oceniania),

      2. terminowo oddane wszystkie prace domowe,

      3. aktywny udział w zajęciach,

      4. obecność na zajęciach (dopuszcza się tylko nie więcej niż 5 godzin nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim z powodu choroby w ciągu roku w przypadku przedmiotów, których wymiar tygodniowy wynosi co najmniej 3 godziny oraz nie więcej niż 2 godziny na pozostałych),

      5. w przypadku uczniów, dla których przewidywana ocena roczna jest niższa niż śródroczna lub uczniów zagrożonych oceną niedostateczną, jeśli spełniają wyżej wymienione warunki, nauczyciel może przygotować dodatkowe zadania do wykonania w celu umożliwienia poprawy oceny (na nie wyższą jednak niż na 1 semestr). Termin wykonania tych prac ustala nauczyciel. Uczeń powinien otrzymać wskazówki i pomoc nauczyciela w formie indywidualnych konsultacji (jeśli istnieje taka możliwość) lub stosowną informację na piśmie (np. w formie notatki, kontraktu itp.). W przypadku, gdy uczeń się z tego nie wywiąże, otrzymuje proponowaną wcześniej ocenę roczną.

     2. Po ogłoszeniu przewidywanej oceny końcowej i rocznej (na koniec 1 semestru lub w przypadku zajęć realizowanych tylko w drugim semestrze - na 8 tygodni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych) 70 % nowych prac musi być zaliczone na ocenę, o którą ubiega się uczeń, wg kryteriów oceniania z danego zajęcia edukacyjnego.

     3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie, który odbył się w pierwszym półroczu i nie został przez ucznia zaliczony przed jego zakończeniem, uczeń może go zaliczyć w terminie do dwóch tygodni od momentu rozpoczęcia drugiego półrocza. Termin zaliczenia wyznacza nauczyciel. Przekroczenie tego terminu oznacza rezygnację przez ucznia z możliwości jego zaliczenia i uniemożliwia podwyższenie oceny końcowej lub rocznej. Warunek powyższy nie dotyczy sytuacji, w której uczeń był zagrożony roczną lub końcową oceną niedostateczną.

     4. Do końca maja uczeń zagrożony oceną niedostateczną musi zaliczyć na ocenę pozytywną treści programowe z danych zajęć edukacyjnych z okresu poprzedzającego ocenę śródroczną.

     5. O podwyższenie oceny dba uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

     6. Obowiązkiem nauczyciela jest sprawdzenie, przed wystawieniem oceny rocznej lub końcowej, czy uczeń spełnił powyższe warunki . Jeśli tak się stało , wówczas nauczyciel podwyższa ocenę.

    1. ZASADY USTALANIA OCEN ROCZNYCH I WARUNKI ICH POPRAWIANIA

    1. W klasach I - III szkoły podstawowej oceną klasyfikacyjną jest ocena opisowa .

    W oparciu o arkusz oceny opisowej osiągnięć ucznia nauczyciel wpisuje roczną ocenę opisową do arkusza ocen ucznia i na świadectwie.

    1. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy wyżej, jeśli jego osiągnięcia oceniono pozytywnie.

    2. Decyzją Rady Pedagogicznej ucznia można warunkowo promować jeden raz w danym etapie kształcenia .

    4. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy i po zasięgnięciu opinii rodziców (opiekunów prawnych)ucznia;

     1. informację o możliwości nie otrzymania promocji do klasy wyższej przez ucznia przekazuje się rodzicom w formie pisemnej najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć edukacyjnych,

    2) pisemna opinia rodziców powinna być przekazana wychowawcy najpóźniej na 3 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym rady i jest ona przechowywana razem z arkuszem ocen.

    1. W wyjątkowych przypadkach uczeń klasy I - III nie otrzymuje promocji na podstawie opinii wystawionej przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną albo lekarza specjalistę i po zasięgnięciu opinii rodziców;

     1. opinia rodziców powinna być przedstawiona w formie pisemnej i jest ono załącznikiem arkusza ocen,

     2. informację o możliwości nie otrzymania promocji do klasy wyższej przez ucznia przekazuje się rodzicom w formie pisemnej najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć edukacyjnych.

    1. Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. Nie są umieszczane na świadectwie szkolnym i w arkuszu ocen. Ocena z zachowania również nie ma wpływu na promocję ucznia i ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b w rozdz. I załącznika nr III do WSO.

    2. Informacje dla rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych przekazuje się według następującej procedury:

    1. W klasach I-III Szkoły Podstawowej informacje w formie pisemnej o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice otrzymują na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć edukacyjnych.

    2. W klasach IV-VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nauczyciele przedmiotów wystawiają w dzienniku przewidywaną ocenę roczną (ołówkiem nie później niż 5 tygodni przed zakończeniem roku). Jeżeli jest to ocena niższa niż na semestr ze względu na słabsze postępy ucznia , wówczas uczeń może ubiegać się o jej podwyższenie do oceny śródrocznej na zasadach określonych w rozdziale VIIb. Wówczas za termin powiadomienia o przewidywanej ocenie rocznej lub końcowej uznaje się termin 5 tygodni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych, pozostałe warunki stosuje się analogicznie. Obowiązkiem ucznia lub rodzica jest niezwłoczne powiadomienie nauczyciela o chęci ubiegania się o podwyższenie oceny.

    3. Wychowawca przygotowuje i przekazuje pisemną informację dla rodzica z ocenami bieżącymi i proponowaną ocenę klasyfikacyjną , o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nie klasyfikowaniu oraz zagrożeniu oceną naganną z zachowania oraz w razie potrzeby komentarz nauczyciela przedmiotu na temat osiągnięć ucznia. Nauczyciel powinien określić za jakie rodzaje aktywności są poszczególne oceny.

    4. Wychowawcę obowiązuje następująca procedura:

     1. Wychowawca przygotowuje na zebranie klasowe rodziców w/w pisemną informację o proponowanych ocenach rocznych w dwóch egzemplarzach:

    • Jeden dla rodziców (opiekunów prawnych),

    • Drugi do dokumentacji wychowawcy klasy, potwierdzony przez ucznia i rodzica (opiekuna prawnego) z adnotacją „zostałem zapoznany” , datą zapoznania z ocenami i czytelnym podpisem.

     1. W przypadku nieobecności rodzica za zebraniu wychowawca zaprasza rodzica (i ewentualnie ucznia) na spotkanie w indywidualnie uzgodnionym terminie lub przesyła za potwierdzeniem odbioru informację na wskazany do korespondencji adres. Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana uznaje się ją za dostarczoną.

     2. Wszystkie czynności należy zakończyć nie później niż miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć edukacyjnych.

     3. podpisaną przez rodziców kopię listu lub kopię i dowód wysłania listu poleconego przechowuje wychowawca w arkuszu ocen do końca roku szkolnego .

    • Jeśli po upływie terminu na powiadomienie rodziców (miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć edukacyjnych), ale nie później niż 3 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym uczeń opuści więcej niż 50 % zajęć, może być również nieklasyfikowany. Wychowawca na wniosek nauczyciela przedmiotu, informuje o tym rodzica w terminie do dnia poprzedzającego zebranie klasyfikacyjne zgodnie z powyższą procedurą.

     1. Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów o przewidywanej ocenie rocznej lub groźbie nieklasyfikowania a wychowawca o przewidywanej rocznej ocenie zachowania na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych wg następującej procedury:

      1. nauczyciel przedmiotu :

       1. ustnie informuje ucznia o przewidywanej ocenie rocznej

       2. wpisuje ją do dziennika ołówkiem (cyfrą) - do czasu ustalenia oceny ostatecznej ;

      1. w przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu informacji udziela wychowawca;

      2. jeśli nieobecność nauczyciela jest dłuższa i dotrzymanie terminu jest niemożliwe ocenę wpisuje wychowawca lub nauczyciel wyznaczony w zastępstwie przez dyrektora (w oparciu o wskazówki udzielone przez nauczyciela przedmiotu).

      3. wychowawca:

       1. ustnie informuje ucznia o przewidywanej ocenie zachowania (z uwzględnieniem procedury w Regulaminie wystawiania ocen zachowania, zał. Nr 3 do WSO);

       2. wpisuje ją do dziennika ołówkiem (do czasu ustalenia oceny ostatecznej)

     1. W przypadku przedmiotu realizowanego tylko w jednym semestrze danego roku szkolnego lub zwolnienia ucznia z przedmiotu w jednym semestrze , ocena śródroczna jest równocześnie oceną roczną.

     2. Ocena klasyfikacyjna roczna jest efektem podsumowania osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania. Ocenę końcową i roczną wystawia się na podstawie oceny śródrocznej i ocen bieżących uzyskanych po wystawieniu oceny śródrocznej.

     Na 2 tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnym dotyczącym drugiego semestru nie należy przeprowadzać prac kontrolnych (sprawdzianów, prac klasowych) i diagnoz (jeśli są oceniane stopniem). Dopuszcza się pisanie zaległych, obowiązkowych prac kontrolnych przez uczniów, którzy nie pisali tych prac we wcześniejszym terminie razem z klasą lub poprawę prac przez chętnych.

     1. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za pierwszy semestr zobowiązany jest nadrobić braki w wiadomościach i umiejętnościach w drugim semestrze (nie później do końca maja) w terminie i na zasadach (odpowiednio udokumentowanych w formie np. notatki, kontraktu itp.) ustalonych przez nauczyciela. Uczeń powinien otrzymać wskazówki i pomoc nauczyciela w formie indywidualnych konsultacji, zakwalifikowania na zajęcia wyrównawcze lub inne zajęcia specjalistyczne (jeśli istnieje taka możliwość). .

     2. Uczeń, który za drugi semestr otrzymał ocenę niedostateczną, otrzymuje ocenę roczną również niedostateczną.

     3. Uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę roczną zobowiązany jest nadrobić braki w wiadomościach i umiejętnościach w kolejnym roku (w przypadku powtarzania klasy lub promocji warunkowej) w terminie(nie później jednak niż na miesiąc przed zakończeniem pierwszego semestru) i na zasadach ustalonych przez nauczyciela . Zasady te powinny być odpowiednio udokumentowane w formie np. notatki, kontraktu oraz zakresu materiału na ocenę dopuszczającą, podpisane przez ucznia i nauczyciela). Uczeń powinien otrzymać wskazówki i pomoc nauczyciela np. w formie indywidualnych konsultacji, dodatkowych prac, zakwalifikowania na zajęcia wyrównawcze lub inne zajęcia specjalistyczne (jeśli istnieje taka możliwość).

     4. skreślony

     5. Warunki promocji:

      1. począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej i w gimnazjum uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego (z uwzględnieniem ust. 5 oraz pkt 20 w ust. 17 w niniejszym rozdziale),

      2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające ukończenie szkoły - z wyróżnieniem. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w niniejszym punkcie, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

      3. znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych lub konkursach innego typu (uczestnicy, finaliści i laureaci konkursów i zawodów na szczeblu co najmniej powiatowym lub międzygminnym) wpisuje się na świadectwie.

      4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

      5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

      6. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klas I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

      7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi ustalono naganna roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

      8. skreślony

     1. Warunki ukończenia szkoły:

     1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu kończącego szkołę.

     2. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w niniejszym punkcie, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

     3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

     1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 15 , pkt 1) nie otrzymuje promocji i pozostaje nadal w tej samej klasie .

     2. Tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego

      1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

      2. Procedura ubiegania się o egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych:

       1. uczeń lub jego rodzice składają pisemny wniosek do dyrektora (nie później jednak niż trzy dni po zebraniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej o egzamin poprawkowy. Jeżeli trzeci dzień jest wolny od zajęć szkolnych, to termin zostaje przedłużony do najbliższego dnia, w którym takie zajęcia się odbywają.

       2. dyrektor informuje o złożonym wniosku radę pedagogiczną przed podjęciem uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;

       3. dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie (listem poleconym) lub osobiście zainteresowanym rodzicom, (którzy podpisują kopię listu) w terminie do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W wymienionym piśmie zawiadamia o terminie i miejscu egzaminu, semestrze, którego dotyczy egzamin oraz informuje, że nauczyciel przedmiotu (podaje nazwisko) udzieli uczniowi wskazówek, co do zakresu materiału, wymagań i przebiegu egzaminu;

       4. dyrektor zawiadamia wychowawcę, ucznia , członków komisji poprawkowej w formie zarządzenia o terminie i organizacji przebiegu egzaminu poprawkowego. Zarządzenie podaje się do wiadomości także na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim;

       5. wychowawca informuje ucznia o terminie egzaminu poprawkowego;

       6. nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń zdaje egzamin poprawkowy zobowiązany jest poinformować ucznia i przewodniczącego komisji poprawkowej o zakresie materiału i wymaganiach przewidzianych na poszczególne oceny ( za dany semestr) w terminie do 7 dni od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      1. Skreślony

      1. skreślony

      2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej (część pisemna trwa ok. 45 minut, po niej 10 minutowa przerwa, następnie część ustna trwająca około 30 minut łącznie z 15 minutami na przygotowanie się do odpowiedzi przez ucznia po wylosowaniu zestawu pytań).Egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, techniki, zajęć technicznych i artystycznych oraz wychowania fizycznego powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

      3. Pytania (ćwiczenia i zadania praktyczne w przypadku przedmiotów wymienionych w pkt 4) opracowuje nauczyciel egzaminator (lub nauczyciel przedmiotu w uzgodnieniu z egzaminatorem, jeśli są to różne osoby). Zakres materiału powinien dotyczyć semestru, w którym był realizowany i za który uczeń otrzymał ocenę niedostateczną. Stopień trudności pytań i zadań powinien być zróżnicowany pod względem wymagań i dotyczyć ocen 2-6.

      4. Arkusz egzaminacyjny dla ucznia powinien zawierać:

       1. w części pisemnej:

     • zestaw zadań zróżnicowanych pod względem wymagań i formy (zadania otwarte i zamknięte),

     • instrukcję dla ucznia,

     • liczbę punktów możliwych do zdobycia ,

     • oznaczenie poziomu wymagań,

     • skalę punktacji na poszczególne oceny

     • na potrzeby komisji nauczyciel opracowujący arkusz załącza klucz odpowiedzi, kryteria oceny zadań otwartych, kartotekę

     • arkusz powinien zawierać zadania, które uczeń powinien rozwiązać w czasie 45 minut

       1. w części ustnej :

      • instrukcję dla ucznia

      • zestaw pytań , na które uczeń może odpowiedzieć w ciągu 15 minut

      • ogólne kryteria oceny odpowiedzi i punktację

      • końcową skalę punktacji za obie części egzaminu lub warunki zdania całego egzaminu na poszczególne oceny

      • na potrzeby komisji nauczyciel opracowujący arkusz załącza klucz odpowiedzi, dokładne kryteria oceny odpowiedzi, kartotekę

       1. Uczeń otrzymuje określony stopień wg końcowej skali punktacji, pod warunkiem spełnienia w 100 % wymagań na daną ocenę z obu części egzaminu; jeżeli jednak z jednej części egzaminu otrzymał niższy wynik niż z drugiej, wówczas końcowa ocena z egzaminu jest także niższa.

       2. Zestaw egzaminacyjnych powinien być przygotowany co najmniej w dwóch wersjach do wyboru przez ucznia.

       3. Arkusz egzaminacyjny wraz z wymienionymi wyżej załącznikami nauczyciel przedstawia do zatwierdzenia przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej najpóźniej na dwa tygodnie przed egzaminem wraz z pisemną opinią na temat zawartości merytorycznej oraz zgodności z WSO i PSO , wydaną przez innego nauczyciela mianowanego tego samego lub pokrewnego przedmiotu albo doradcy metodycznego.

       4. Zatwierdzone zestawy egzaminacyjne przewodniczący zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych i przechowuje w Szkole do dnia egzaminu.

       5. skreśłony

       6. skreślony .

       7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

       a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

       b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

       c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

        1. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 14 b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

        2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę . Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. Informacje o egzaminie poprawkowym umieszcza się w arkuszu ocen ucznia.

        3. Nauczyciel przedmiotu ustala ostateczną ocenę roczną z uwzględnieniem wyniku egzaminu (ocena za egzamin nie musi być oceną roczną, jeśli egzamin dotyczył tylko jednego semestru). Rada pedagogiczna podejmuje kolejną uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów , którzy przystąpili (lub nie) do egzaminu poprawkowego.

        4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, zgodnie z poniższą procedurą:

         1. nieobecność na egzaminie musi być usprawiedliwiona przez ucznia lub jego rodziców na piśmie (zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami) najpóźniej dwa dni po wyznaczonym terminie egzaminu,

         2. pisemny wniosek należy skierować do dyrektora szkoły równocześnie z usprawiedliwieniem nieobecności, nie później niż do końca danego roku szkolnego.

        5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt 20.

        6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. Obowiązuje wówczas następująca procedura:

         1. pisemny wniosek o uzyskanie promocji mimo niezdanego egzaminu poprawkowego składa uczeń lub jego rodzice do dyrektora szkoły, nie później niż dwa dni od egzaminu.

         2. rada pedagogiczna podejmuje decyzję o promowaniu ucznia w drodze głosowania jawnego (zgodnie z regulaminem rady). Decyzja rady powinna być wyczerpująco uzasadniona. Uzasadnienie w formie opisowej stanowi załącznik do uchwały.

         3. w przypadku wyrażenia zgody na warunkową promocję uczeń jest zobowiązany uzupełnić braki w wiadomościach i umiejętnościach z przedmiotów, za które otrzymał oceny niedostateczne na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

        1. Uczeń, który przystępuje do egzaminu poprawkowego, otrzymuje świadectwo promocyjne po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili do egzaminu poprawkowego.

       1. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

             1. Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej lub zaliczenia z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

       2. Na pisemną prośbę ucznia (lub jego rodziców) nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych, złożoną do dyrektora szkoły w terminie do 2 dni po podjęciu przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów na zebraniu klasyfikacyjnym (jeżeli drugi dzień jest wolny od zajęć szkolnych, to termin zostaje przedłużony do kolejnego dnia zajęć szkolnych), dyrektor szkoły wyznacza - w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami(prawnymi opiekunami) - egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego zrealizowanego w danym semestrze. Za datę wpływu pisma przyjmuje się dzień, w którym pismo wpłynęło do sekretariatu szkoły.

       a) W przypadku ucznia nieklasyfikowanego za pierwszy semestr -egzamin dotyczy materiału z tego semestru, natomiast w przypadku braku klasyfikacji rocznej - egzamin dotyczy zrealizowanego materiału w drugim semestrze.

       b) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

       .

       1. Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej na jego prośbę lub rodziców, złożoną w trybie opisanym w poprzedzającym ustępie, może zdawać egzamin klasyfikacyjny po wyrażeniu zgody przez Radę Pedagogiczną.

       2. Rada Pedagogiczna ma obowiązek rozpatrzyć wniosek , o którym mowa w ust. 3 w terminie 3 dni (jeżeli trzeci dzień jest wolny od zajęć szkolnych, to termin zostaje przedłużony do dnia następnego).

       1. Rada Pedagogiczna ma obowiązek rozpatrzyć wniosek, o którym mowa w ust. 3 na najbliższym zebraniu plenarnym, jednak nie później niż w ciągu 4 dni po podjęciu przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów na zebraniu klasyfikacyjnym w przypadku klasyfikacji rocznej (jeżeli drugi dzień jest wolny od zajęć szkolnych, to termin zostaje przedłużony do kolejnego dnia zajęć szkolnych).

       2. Egzamin klasyfikacyjny składa się części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki ,zajęć komputerowych, techniki , zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Takiemu uczniowi nie ustala się również oceny zachowania.

       3. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności (usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej) oraz realizującego indywidualny program lub tok nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

       4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego. W skład komisji wchodzą:

        1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

        2. Nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

       1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem przystępującym do egzaminu klasyfikacyjnego (o którym mowa w ustępie 8) oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

       2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie ucznia).

       3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

       1. imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny, a w przypadku egzaminu, o którym mowa w ustępie 8 - skład komisji,

       2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,

       3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

       4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

       Do protokołu dołącza się prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

       11 a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

       1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”lub „nieklasyfikowana”.

       2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ustępu 14 i 16.

       3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem ustępu 16.

       4. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem ustępu 16.

       5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

       6. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

       1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia , w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

       2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

       1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ustępie 17 pkt 1), przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.16. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

       2. W skład komisji wchodzą:

       1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

       1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

       2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

       3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

       1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

       1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

       2. wychowawca klasy,

       3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

       4. pedagog,

       5. psycholog (jeśli jest zatrudniony w szkole),

       6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

       7. przedstawiciel rady rodziców.

       1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne nie bierze udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

       2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

       3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

       1) przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

       1. skład komisji,

       2. termin sprawdzianu, o którym mowa w ustępie 17 pkt 1),

       3. zadania (pytania) sprawdzianu,

       4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

       2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

       1. skład komisji,

       2. termin posiedzenia komisji,

       3. wynik głosowania,

       4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

       Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

       1. Do protokołu, o którym mowa w ustępie 22, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

       2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ustępie 17 pkt 1), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

       3. Przepisy 16 - 24 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego; w tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

       4. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

       X. EGZAMINY KOŃCOWE / sprawdziany i egzaminy gimnazjalne/

       1. W kwietniu każdego roku w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej uczniowie klas szóstych piszą sprawdzian a uczniowie klas trzecich gimnazjum piszą egzamin gimnazjalny na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

       2. Sprawdzian i egzamin ma charakter:

       a) powszechny (zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim),

       b) obowiązkowy (jeżeli ktoś nie przystąpi do sprawdzianu, będzie musiał powtórzyć szóstą klasę),

       c) zewnętrzny (uczniowie piszą go w swojej szkole; zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE)

       d) pisemny

       a sprawdzian ponadto ma charakter ponadprzedmiotowy (bada umiejętności z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii i tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych),

       3. Poprzez zadania zamieszczone w arkuszach sprawdzianu bada się poziom opanowania umiejętności określonych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.

       4. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania umiejętności ujętych
       w pięć obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych:

       I. Czytanie.
       II. Pisanie.
       III. Rozumowanie.
       IV. Korzystanie z informacji.
       V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

       5 Egzamin gimnazjalny obejmuje wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

       6.Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części (każda w innym dniu) i obejmuje:

       a) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

       b) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

       c) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

       7.Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

       8. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły do 20 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin, pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.

       9. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w odpowiednio dostosowanej formie lub warunkach na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej.

       a) Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na:

       1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

       2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminu;

       3) zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu lub egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

       b) Dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne go, przystępujących do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego przygotowuje się odpowiednio zestawy zadań, arkusze egzaminacyjne albo zadania egzaminacyjne dostosowane do rodzaju niepełnosprawności.

       c) Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów . Szczegółową informację podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin.

       d) Na podstawie informacji, o której mowa w poprzednim punkcie rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia , uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

       10. Orzeczenia lub opinie, o których mowa w ust.9 powinny być wydane nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian i egzamin.

       11. Z przyznanych dostosowań formy i warunków uczeń może, ale nie musi korzystać.

       12.Prace uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy powołani przez dyrektora komisji okręgowej.

       13.Uczeń może zdobyć na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie
       liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

       14. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażone w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:

       1. języka polskiego;

       2. historii i wiedzy o społeczeństwie;

       3. matematyki;

       4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

       5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

       6. języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym
        - w przypadku gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

       15.Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

       16. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.

       17. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

       18. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły i nie jest odnotowywany na świadectwie
       szkolnym.

       19.Organizację, przebieg i wszelkie inne sprawy dotyczące przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu określają odrębne przepisy.

       20. Za organizację i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

       21. Szczegółowe informacje o egzaminie każdy uczeń i rodzic może znaleźć w Informatorach, dostępnych na stronach internetowych OKE i CKE oraz otrzymać m.in. na spotkaniach organizowanych w szkole poświęconych tej tematyce.

       .

       XI.  PROCEDURY EWALUACJI SYSTEMU OCENIANIA

        

          1. Szkolny system oceniania jest elastyczny i otwarty na wszelkie zmiany i propozycje ze strony nauczycieli, uczniów i rodziców. Zmiany mogą nastąpić na wyraźny wniosek Rady Pedagogicznej, organizacji uczniowskich i rodziców.

        

        1. Zmiany w szkolnym systemie oceniania nie mogą nastąpić w czasie trwania roku szkolnego.

        

        1.   Nowelizacja WSO następuje w formie uchwały.

        

        1. Po każdej nowelizacji dyrektor szkoły publikuje tekst jednolity.

       ZAŁĄCZNIKI:

       I. Regulamin wystawiania ocen z zachowania

       II. Wagi ocen cząstkowych oraz sposób ustalania oceny śródrocznej, rocznej i końcowej

       WSO zmieniono i uchwalono na posiedzeniu

       Rady Pedagogicznej

       Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu w dniu

       02.07.2013 r.

       Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

       Ewa Bęgier Załącznik nr I do wewnątrzszkolnego systemu oceniania:

       REGULAMIN

       WYSTAWIANIA OCEN ZACHOWANIA

       W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUCHANIU

       I. TRYB I ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

       • Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

       • Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

        1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

        2. promocję lub ukończenie szkoły.

        2a skreślony.

        2b skreślony.

        1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w terminie określonym w WSO w następujący sposób:

         1. Zasięga opinii samych uczniów (samoocena ucznia, rozumiana jako prawo do wyrażenia opinii o własnym zachowaniu i postępowaniu) oraz umożliwia ocenę ucznia na forum klasy przez kolegów (rozumianą jako opinia samorządu klasowego danej klasy) w ramach narady klasowej,

         2. Zasięga opinii nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły

         3. Nauczyciele opiniują zachowanie uczniów podając swoje propozycje dla poszczególnych uczniów w formie pisemnej (na specjalnie przygotowanym arkuszu zbiorczym klasy, umieszczonym odpowiednio wcześnie w dzienniku lekcyjnym). Każdy nauczyciel uczący w danej klasie ma obowiązek wyrazić swoja opinię. ocena wychowawcy klasy uwzględniająca wyżej wymienione oceny oraz opinię o uczniu członków rady pedagogicznej. Nauczyciel, który nie wystawi uczniowi oceny, zgadza się tym samym z oceną wychowawcy.

         1. Opinia o uczniu członków rady pedagogicznej powinna być skonsultowana z wychowawcą najpóźniej na dwa tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

         2. Wychowawca uwzględniając powyższe uwagi proponuje ocenę ostateczną.

         3. skreślony

         4. Wychowawca wpisuje proponowaną ocenę do dziennika / ołówkiem/.

        2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o:

        1. warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania

        2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

        3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

        1. Ocena zachowania powinna być ostatecznie ustalona na dzień przed zebraniem rady klasyfikacyjnej.

         1. W wyjątkowej sytuacji (np. poważne naruszenia regulaminu szkoły w dniu posiedzenia rady klasyfikacyjnej) wychowawca może zmienić ocenę przed podjęciem uchwały przez Radę Pedagogiczną.

         2. Jeżeli naruszenie regulaminu szkoły nastąpi po końcowym plenarnym, klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej, dyrektor na wniosek wychowawcy zwołuje nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej, która może podjąć uchwałę zatwierdzającą zmianę oceny zachowania, wystawioną przez wychowawcę.

        2. Ocena z zachowania, musi być jawna zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

        3. W klasach I - III szkoły podstawowej oraz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

        4. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest jednolita i uwzględnia elementy:

        1. wywiązywania się z obowiązków ucznia

        2. postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkoły

        3. dbałość o honor i tradycje szkoły

        4. dbałość o piękno mowy ojczystej

        5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

        6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

        7. okazywanie szacunku innym osobom.

        1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwoju, wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

        2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali:

        • wzorowe

        • bardzo dobre

        • dobre

        • poprawne

        • nieodpowiednie

        • naganne

        1. Potwierdzenie zawiadomienia rodziców o przewidywanej rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawca dołącza do arkusza ocen.

        2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania.

        1. Kryteria ocen zachowania

         1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia

          1. systematycznie przygotowuje się do zajęć,

          2. aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych

          3. odrabia prace domowe

          4. w terminie wywiązuje się z powierzonych zajęć

          5. w terminie usprawiedliwia nieobecności na zajęciach

          6. nosi obowiązujący w szkole jednolity strój uczniowski

          7. nosi obuwie zmienne

          8. ma usprawiedliwione nieobecności

          9. nie spóźnia się do szkoły

         2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności uczniowskiej

          1. wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego

          2. chętnie uczestniczy w działaniach na rzecz klasy, szkoły, środowiska

          3. rozwija swoje zainteresowania przez aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych lub systematycznie uczestniczy w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. zdw, zespół korekcyjno-kompensacyjny, zajęcia logopedyczne - pod warunkiem zakwalifikowania na te zajęcia)

          4. bierze udział w konkursach szkolnych

          5. pełni funkcje w klasie lub w szkole

          6. troszczy się o mienie szkoły, klasy , kolegów

         3. dbałość o honor i tradycje szkoły

          1. reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, imprezach najmniej międzyszkolnych

          2. osiąga sukces w konkursach , zawodach, festiwalach i innych imprezach na szczeblu co najmniej międzyszkolnym - zdobywa w nich wyróżnienia lub zajmuje miejsca 1-5

          3. jest członkiem pocztu sztandarowego szkoły

          4. zdobywa tytuł finalisty konkursów rejonowych i wojewódzkich

          5. nie plami honoru szkoły popełniając przestępstwa lub czyny karalne albo inne zabronione prawem

         4. dbałość o piękno mowy ojczystej

          1. w sposób kulturalny wyraża swoje zdanie (np. nie przekrzykuje innych, mówi spokojnie, nie wyrywa się do odpowiedzi, nie obraża w się na swoich rozmówców itp.), przestrzega zasad kultury językowej

          2. nie używa wulgaryzmów

          3. występuje w przedstawieniach szkolnych i klasowych

          4. zamieszcza artykuły lub inną własną twórczość literacką w gazetce szkolnej, na szkolnej stronie internetowej itp. , wykonuje gazetki ścienne w klasie

         5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne

          1. nie biega po szkole, klasie, po schodach itp.

          2. ustawia się po dzwonku przed klasą lub szkołą (podczas wyjść w teren)

          3. nie pije alkoholu,

          4. nie pali papierosów,

          5. nie używa środków odurzających

          6. nie krzywdzi fizycznie innych osób

          7. nie krzywdzi psychicznie innych osób (np. przez zastraszanie, wyśmiewanie, zaczepki słowne, zastraszanie itp.)

          8. nie wywołuje bójek

          9. prawidłowo reaguje w sytuacjach konfliktowych

          10. propaguje zdrowy styl życia

          11. dba o własny wygląd i czystość

         6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

          1. stosuje zwroty grzecznościowe

          2. jest prawdomówny

          3. nie utrudnia prowadzenia zajęć nauczycielom

          4. nie odmawia wykonania poleceń wydanych przez nauczycieli i innych pracowników szkoły

          5. zachowuje się stosownie podczas wyjść, wycieczek imprez szkolnych

          6. jest koleżeński, pomaga innym

         7. okazywanie szacunku innym osobom

          1. okazuje szacunek wszystkim uczniom i pracownikom szkoły (odpowiednio wita się z osobami dorosłymi)

          2. nie poniża godności innych osób (np. przez wyzwiska, złośliwe uśmiechy, komentarze itp.)

          3. jest tolerancyjny wobec innych osób

          4. nie prowokuje sytuacji konfliktowych

        14 a . W celu określenia szczegółowych kryteriów na poszczególne oceny zachowania wymienione w ust. 14 ogólne kryteria oceny zachowania zostały pogrupowane na 3 zakresy oceny:

         1. kulturę osobistą (dbałość o piękno mowy ojczystej, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią , okazywanie szacunku innym osobom, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych),

         2. stosunek do obowiązków (wywiązywanie się z obowiązków ucznia) ,

         3. postawę społeczną (postępowanie zgodne z dobrem społeczności uczniowskiej , dbałość o honor i tradycje szkoły )

        Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

        Kultura osobista

        • zawsze jest przykładem wysokiej kultury osobistej wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów,

        • nie otrzymał ani jednej negatywnej uwagi zapisanej w zeszycie spostrzeżeń,

        • nigdy nie używa wulgarnego słownictwa,

        • zawsze dba o bezpieczeństwo własne i innych ,

        • wykazuje tolerancję w stosunku do innych narodowości i poglądów,

        • okazuje szacunek innym osobom i jest otwarty na ich potrzeby ,

        Stosunek do obowiązków

        • nigdy nie spóźnia się i jest zdyscyplinowany (dopuszczalne spóźnienia usprawiedliwione)

        • nie ma ani jednej godziny nieusprawiedliwionej

        • dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności - uczestniczy w pracy przynajmniej jednego koła zainteresowań

        • z zaangażowaniem uczestniczy w procesie lekcyjnym, chętnie podejmuje się wykonywania zadań dodatkowych

        • podczas zajęć zachowuje się wzorowo

        Postawa społeczna

        • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, bierze udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych

        • jest aktywny społecznie, pełni funkcje w klasie i szkole, pracuje na rzecz szkoły i środowiska

        Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

        Kultura osobista

        • nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i osobami dorosłymi

        • ma odpowiedni ubiór i wygląd, szczególnie na uroczystościach szkolnych

        • nie ulega nałogom i nie używa wulgarnego słownictwa

        • wykazuje się tolerancją w stosunku do innych,

        • jest koleżeński, chętnie pomaga innym,

        Stosunek do obowiązków

        • usprawiedliwia w terminie nieobecności na zajęciach szkolnych, nie ma godzin nieusprawiedliwionych

        • punktualnie i systematycznie uczęszcza do szkoły (dopuszczalne usprawiedliwione spóźnienia)

        • wywiązuje się z zadań powierzonych przez wychowawcę, nauczyciela, dyrektora lub innych pracowników szkoły

        • dotrzymuje zobowiązań podjętych wobec nauczyciela

        Postawa społeczna

        • bierze udział w imprezach i innych działaniach podejmowanych na terenie szkoły,

        • chętnie podejmuje się rozmaitych obowiązków związanych z codziennym życiem klasy i szkoły, sumiennie się z nich wywiązuje.

        Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

        Kultura osobista

        • zachowuje się kulturalnie wobec kolegów i koleżanek oraz pracowników szkoły

        • jest otwarty na potrzeby innych ludzi

        • nie używa wulgarnego słownictwa

        • dba o zdrowie i higienę oraz bezpieczeństwo własne i innych osób

        Stosunek do obowiązków

        • zazwyczaj nie spóźnia się i jest zdyscyplinowany

        • w semestrze ma nie więcej niż 6 spóźnień i 3 godziny nieusprawiedliwione

        • stara się wywiązywać ze wszystkich obowiązków ucznia

        • dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę swoich możliwości

        • dobrze zachowuje się podczas zajęć

        • sporadycznie otrzymuje od nauczycieli upomnienia ustne lub uwagi pisemne w zeszycie spostrzeżeń

        Postawa społeczna

        • stara się być aktywny społecznie

        Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

        Kultura osobista

        • sporadycznie popada w konflikty z rówieśnikami

        • zdarza mu się niestosownie odzywać do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły

        • w przypadku nieumyślnego zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę

        • sporadycznie nie przestrzega zasad higieny, estetyki osobistej i ogólnie przyjętych norm współżycia w zbiorowości szkolnej

        • zdarzające się uchybienia nie mają charakteru stałego i nie stanowią zagrożenia dla otoczenia, a uczeń wykazuje chęć poprawy i podejmuje wysiłek w celu zmiany postępowania

        Stosunek do obowiązków

        • w semestrze ma nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych i 10 spóźnień

        • otrzymuje pisemne negatywne uwagi

        • otrzymał karę nagany od wychowawcy

        • sporadycznie zapomina założyć mundurek lub obuwie zmienne albo strój apelowy

        Postawa społeczna

        • niechętnie bierze udział w imprezach i innych działaniach podejmowanych na terenie szkoły,

        Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę poprawną , a ponadto przejawia następujące zachowania (część lub wszystkie):

        Kultura osobista

        • często wykazuje brak kultury, bywa arogancki, wulgarny i konfliktowy

        • ulega nałogowi nikotynizmu

        • zachowuje się nieodpowiednio do okoliczności

        • łamie zasady kulturalnego zachowania

        Stosunek do obowiązków

        • opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 30 godzin, często się spóźnia zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia, ma w semestrze nie więcej niż 20 spóźnień

        • wielokrotnie dopuszczał się łamania obowiązków ucznia, ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych

        • nie przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa samowolnie opuszczając teren szkoły lub oddalając się od grupy podczas wyjść poza teren szkoły

        • zdarzyło mu się zniszczyć mienie szkoły lub prywatną własność

        • odmawia wykonania zadań na rzecz klasy lub szkoły, nie wykonuje poleceń nauczyciela

        • nie pracuje na miarę swoich możliwości

        • nie szanuje mundurka szkolnego lub często go nie nosi

        • często nie nosi obuwia zmiennego lub stroju apelowego

        • otrzymał karę nagany od wicedyrektora

        Postawa społeczna

        • zazwyczaj nie wywiązuje się z obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem klasy i szkoły

        • na ogół nie bierze udziału w imprezach i innych działaniach podejmowanych przez szkołę

        Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę nieodpowiednią a ponadto przejawia następujące zachowania (część lub wszystkie):

        Kultura osobista

        • Zachowuje się niekulturalnie - jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły lub kolegów

        • znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzenie, zastraszanie

        • prowokuje bójki , brał udział w pobiciu, kradł

        • ulega nałogom - pali papierosy (lub e-papierosy), pije alkohol, ma kontakt ze środkami odurzającymi, dopalaczami itp.

        • rozmyślnie dokonał zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego

        • jest agresywnie nastawiony do otoczenia

        • rozpowszechnia zdjęcia , filmy lub oszczerstwa dotyczące nauczycieli, koleżanek, kolegów lub innych osób

        • stosuje niedozwolone formy zachowań (agresja słowna , psychiczna, fizyczna)

        • wniósł do budynku szkoły narzędzia lub materiały zagrażające zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu innych

        • sfałszował dokumenty szkolne lub podpis rodziców albo nauczyciela

        • stale łamie zasady kulturalnego zachowania, nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych

        Stosunek do obowiązków

        • opuścił bez usprawiedliwienia ponad 30 godzin, notorycznie spóźnia się na zajęcia

        • otrzymał naganę dyrektora szkoły

        • ze względu na swoje zachowanie często stanowi zagrożenie dla siebie i dla innych

        • działa w grupach nieformalnych o przestępczym charakterze, wchodzi w konflikt z prawem

        Postawa społeczna

        • notorycznie nie wywiązuje się z obowiązków dotyczących codziennego funkcjonowania klasy i szkoły

        • dezorganizuje działania i imprezy szkolne

        Inne nieuwzględnione w regulaminie negatywne zachowania będą rozpatrywane indywidualnie przez Radę Pedagogiczną.

        15.Zasady oceniania zachowania:

        1) Ocenę zachowania ustala wychowawca i przedstawia na zebraniu zespołu klasyfikacyjnego RP przed radą klasyfikacyjną.

        2) Sposób ustalania oceny jest następujący:

        Każdej ocenie przyporządkowuje się punkty:

        Ocena zachowania

        punkty

        wzorowe

        6

        bardzo dobre

        5

        dobre

        4

        poprawne

        3

        nieodpowiednie

        2

        naganne

        1

        3) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, samorząd klasowy oraz wychowawca wystawiają uczniom ocenę w postaci punktów odpowiadających ocenie zachowania. Samooceny dokonuje też w ten sam sposób uczeń. Wszystkie informacje nt oceny wychowawca wpisuje do indywidualnego arkusza oceny zachowania ucznia (wzór w rozdz. II Regulaminu)

        4) Wychowawca, na podstawie powyższych propozycji ustala ocenę zachowania obliczając średnią arytmetyczną ze wszystkich punktów zdobytych przez ucznia (samoocena, ocena samorządu klasowego, wychowawcy i nauczycieli )

        np.:

        ocena wychowawcy - dobre = 4 punkty

        samoocena ocena ucznia - bardzo dobre=5 punktów

        średnia nauczycieli - dobre = 4 punkty

        ocena samorządu - wzorowe = 6 punktów

        (4 +5+4+6):4 =4,75

        5) W klasie trzeciej na zakończenie nauki w gimnazjum ocenę zachowania ustala się analogicznie jak w pozostałych klasach gimnazjum, ale dodatkowo do wyliczenia średniej punktów wlicza się punkty zdobyte za projekt edukacyjny:

        6) Ustala się następujące przeliczenie punktów za projekt edukacyjny:

        1. uczeń podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji - 6 pkt

        2. pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu - 5 pkt

        3. prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu - 4 pkt

        4. wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole - 3 pkt.

        7) Następnie wychowawca z tabeli odczytuje jakiej ocenie zachowania odpowiada zdobyta średnia liczba punktów:

        Średnia liczba punktów

        ocena zachowania

        1,0-1,49

        naganne

        1,5-2,49

        nieodpowiednie

        2,5-3,49

        poprawne

        3,5-4,49

        dobre

        4,5-5,49

        bardzo dobre

        5,5-6,00

        wzorowe

        8) Jeżeli z przeliczenia punktów na ocenę okaże się, że zachowanie ucznia nie spełnia kryteriów na daną ocenę (ocena jest zbyt wysoka, bo np. uczeń ma naganę lub dużo opuszczonych godzin nieusprawiedliwionych), to wychowawca odpowiednio obniża ocenę zgodnie z przyjętymi kryteriami ogólnymi.

        9) Na miesiąc przed klasyfikacją roczną wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej nagannej lub nieodpowiedniej ocenie zachowania.

        Uczeń po konsultacji z wychowawcą ustala warunki konieczne do spełnienia w celu podwyższenia przewidywanej oceny. Może uzyskać wyższą ocenę, jeżeli spełni wszystkie ustalone warunki, a poprawa zachowania będzie wyraźna i niepodważalna oraz jeśli nauczyciele i uczniowie, nie wniosą umotywowanych zastrzeżeń.

        10) Przewidywana roczna ocena zachowania może zostać obniżona przez wychowawcę (do dnia zebrania klasyfikacyjnego RP) lub po podjęciu uchwały w sprawie klasyfikacji na specjalnie zwołanym zebraniu RP , jeśli uczeń po jej wystawieniu przestanie spełniać wymagane na tę ocenę kryteria lub dopuści się czynów drastycznych.

        11) Sposób dokumentowania spostrzeżeń na temat zachowania ucznia.

        a) Wychowawca gromadzi na bieżąco informacje dotyczące zachowania uczniów. Prowadzi rejestr udzielonych pochwał i nagan, monitoruje frekwencję na zajęciach lekcyjnych, noszenie mundurka, obuwia zmiennego i stroju apelowego;.

        b) Nauczyciele zapisują uwagi w klasowym zeszycie uwag, uwzględniając uwagi innych pracowników szkoły (w trzech obszarach: kultura osobista, stosunek do obowiązków szkolnych, postawa społeczna).

        c) Opisy szczególnych przypadków nauczyciel gromadzi w segregatorze i umieszcza w indywidualnej dokumentacji ucznia.

        d)Wychowawca jest zobowiązany do pisemnego uzasadnienia na oceny nagannej na zebraniu klasyfikacyjnym RP.

        1. (skreślony)

        2. (skreślony) :

        3. (skreślony):

        4. (skreślony).

        5. (skreślony)

        6. (skreślony) :

        ROZDZIAŁ II

        ARKUSZ OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

        ARKUSZ OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

        Imię i nazwisko …………………………………… klasa ……………… semestr ………

        Cz.I - wypełnia wychowawca:

        spóźnienia

        (1 sem - do końca grudnia,

        2 sem - do końca maja)

        Godziny usprawiedliwione

        (1 sem - do końca grudnia,

        2 sem - do końca maja )

        Godziny nieusprawiedliwione

        (1 sem - do końca grudnia,

        2 sem - do końca maja )

        wagary, ucieczki - liczba godz. w semestrze

        (do dnia wystawienia oceny )

        Kary statutowe: ……………………………………………………………………………………………………

        Nagrody statutowe …………………………………………………………………………………………………

        Cz.II - wypełnia uczeń, samorząd klasowy i wychowawca

        Kryteria oceny zachowania

        samoocena ucznia

        max 6 pkt

        ocena zespołu klasowego

        max 6 pkt

        ocena wychowawcy

        max 6 pkt

        Ocena nauczycieli

        max 6 pkt

        • Wywiązywanie się z obowiązków ucznia ,

        • Postępowanie zgodne z dobrem społeczności uczniowskiej ,

        • Dbałość o honor i tradycje szkoły ,

        • Dbałość o piękno mowy ojczystej ,

        • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne ,

        • Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią ,

        • Okazywanie szacunku innym osobom

        Punkty za projekt (dotyczy 2 semestru w kl. 3G)

        RAZEM (max. 24 pkt)

        ŚREDNIA ARYTMETYCZNA PKT

        UZYSKANA OCENA ZACHOWANIA

        (w razie potrzeby uzasadnienie wychowawcy dotyczące obniżenia lub podwyższenia oceny na podstawie kryteriów ogólnych)

        Średnia liczba punktów

        ocena zachowania

        1,0-1,49

        naganne

        1,5-2,49

        nieodpowiednie

        2,5-3,49

        poprawne

        3,5-4,49

        dobre

        4,5-5,49

        bardzo dobre

        5,5-6,00

        wzorowe        III. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA

        1. Uczeń lub rodzic (prawny opiekun), który nie zgadza się z proponowaną przez wychowawcę klasy roczną oceną zachowania składa w terminie do dnia zebrania rady klasyfikacyjnej wniosek o ponowne ustalenie oceny - na piśmie, za pośrednictwem sekretariatu. Wychowawca ucznia, pedagog szkolny i co najmniej dwóch nauczycieli uczących rozpatrują ocenę zachowania ucznia , nie później niż do dnia rady plenarnej, na której będą zatwierdzane wyniki klasyfikacji . Z narady sporządza się notatkę z uzasadnieniem ustalonej oceny zachowania. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos wychowawcy.

        2. O ustalenie wyższej niż przewidziana rocznej oceny zachowania może ubiegać się uczeń, który w trakcie roku szkolnego:

        1. nie został ukarany żadną karą przewidzianą w Statucie Szkoły

        2. nie opuścił więcej niż 20 godzin bez usprawiedliwienia

        3. nie otrzymał ani jednej uwagi dotyczącej niewłaściwego stosunku do innych osób.

        Regulamin uchwalono na posiedzeniu

        Rady Pedagogicznej

        Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu

        w dniu 02.07.2013 r.

        Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

        Ewa Bęgier

        Załącznik nr II do wewnątrzszkolnego systemu oceniania:

        WAGI OCEN CZĄSTKOWYCH ORAZ SPOSÓB USTALANIA

        OCENY ŚRÓDROCZNEJ, ROCZNEJ I KOŃCOWEJ

              1. Ustala się następujące wagi ocen cząstkowych stosowane w ocenianiu zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, informatyki i techniki, przy ustalaniu oceny śródrocznej i końcowej lub rocznej:

        wagę 1 - stosuje się dla ocen cząstkowych otrzymanych przez ucznia za:

        zadania domowe,

        odpowiedź ustną ,

        kartkówkę,

        pracę w grupach na zajęciach lekcyjnych,

        referat,

        wypracowanie,

        aktywność na lekcjach,

        prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń

        2) wagę 2 - stosuje się dla ocen bieżących otrzymywanych przez ucznia za:

          1. sprawdziany, testy kontrolne obejmujące materiał z więcej niż 3 ostatnich lekcji

          2. prezentacje, projekty, pracę w grupach przygotowującą obszerny materiał poza lekcjami,

          3. prace praktyczne,

          4. referat, prezentację lub inną pracę obejmującą materiał wykraczający poza wymagania programowe lub go rozszerzający,

          5. zajęcie miejsca 1-5 w konkursach organizowanych wyłącznie na szczeblu szkolnym,

          6. zajęcie miejsca od 1 do 3 w etapie szkolnym konkursów przedmiotowych i innych mających swą kontynuację oraz zakwalifikowanie się do kolejnego etapu konkursu,

          7. wypowiedzi pisemne z zakresu danego przedmiotu na próbnym sprawdzianie dla klas 6 lub próbnym egzaminie gimnazjalnym

          8. badanie wyników nauczania (z wyjątkiem testu badającego umiejętności i wiadomości ucznia na początku etapu, za który ocen się nie wystawia),

        3) wagę 3 - stosuje się do ocen cząstkowych otrzymanych przez ucznia za:

        prace klasowe,

        4) wagę 4 - stosuje się dla ocen otrzymanych przez ucznia za:

          1. uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach niezwalniających z egzaminu gimnazjalnego,

          2. uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych na etapie wojewódzkim.

        1. Nauczyciele wf , plastyki, muzyki, informatyki i techniki opracowują na zespole przedmiotowym własne wagi (jednakowe w całej szkole na poszczególnych zajęciach) i wpisują je w PSO.

        2. W ustalaniu oceny za 1 semestr, oceny końcowej i rocznej, po wyliczeniu średniej ważonej, stosuje się następującą skalę:

         1. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego średnia ważona wyniosła do 1,75;

         2. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego średnia ważona wyniosła od 1,76 - 2,60;

         3. ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, którego średnia ważona wyniosła od 2,61 - 3,60;

         4. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, którego średnia ważona wyniosła od 3,61 do 4,60;

         5. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, którego średnia ważona wyniosła od 4,61 - 5,40;

         6. ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego średnia ważona wyniosła 5,41 i wyżej.

        3. Ostateczną decyzję o ocenie śródrocznej i rocznej (końcowej) podejmuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po uwzględnieniu zapisów WSO i PSO.

        4. Aby wyliczyć średnią ważoną z danego semestru należy:

          1. każdą ocenę pomnożyć przez jej wagę, wszystkie wyniki zsumować (jest to suma iloczynów ocen i wag);

          2. ilość ocen cząstkowych w obrębie każdej wagi pomnożyć przez tę wagę, wszystkie wyniki zsumować (jest to suma wag)

          3. sumę iloczynów ocen i wag (z pkt a) podzielić przez sumę wag(z pkt b), wynik zaokrąglić do dwóch liczb po przecinku.

        6. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną semestralnych średnich „ważonych”.

        Zmiana wprowadzona uchwałą NR 43/2011-12 z dnia 03.07.2012

        Uchwała nr 34/2008-09 z dnia 23 06.2009 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 34/2008-09 z dnia 23 06.2009 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 09/2010-11 z dnia 24.11.2010 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 09/2010-11 z dnia 24.11.2010 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 382010-11 z dnia 29.06.2011 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 382010-11 z dnia 29.06.2011 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 382010-11 z dnia 29.06.2011 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała Nr 43/2011-12 z dnia 03 lipca 2012Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        uchwała nr 50/2009-10 z dnia 30.08.2010 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 50/2009-10 z dnia 30.08.2010 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 34/2008-09 z dnia 23 06.2009 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 09/2010-11 z dnia 24.11.2010 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 50/2009-10 z dnia 30.08.2010 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 34/2008-09 z dnia 23 06.2009 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Zmiana wprowadzona uchwałą nr 39/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 02.07.2013

        Uchwała nr 50/2009-10 z dnia 30.08.2010 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 34/2008-09 z dnia 23 06.2009 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 34/2008-09 z dnia 23 06.2009 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 34/2008-09 z dnia 23 06.2009 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 34/2008-09 z dnia 23 06.2009 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 34/2008-09 z dnia 23 06.2009 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 34/2008-09 z dnia 23 06.2009 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        uchwała nr 09/2010-11 z dnia 24.XI. 2010 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 34/2008-09 z dnia 23 06.2009 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 34/2008-09 z dnia 23 06.2009 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 38/2010-11 z dnia 29 06.2011 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 38/2010-11 z dnia 29 06.2011 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 34/2008-09 z dnia 23 06.2009 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Zmiana wprowadzona uchwałą Nr 43/2011-12 z dnia 03.07.2012 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        uchwała nr 09/2010-11 z dnia 24.11.2010 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        uchwała nr 09/2010-11 z dnia 24.11.2010 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 34/2008-09 z dnia 23 06.2009 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        uchwała nr 09/2010-11 z dnia 24.11.2010 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 50/2009-10 z dnia 30.08.2010 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Zmiana wprowadzona uchwałą Nr 43 /2011-12 z dnia 03.07.2012 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        uchwała nr 09/2010-11 z dnia 24.11.2010 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        uchwała nr 09/2010-11 z dnia 24.11.2010 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Uchwała nr 50/2009-10 z dnia 30.08.2010 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Zmiana wprowadzona uchwałą Nr 42/2011-12 z dnia 03.07.2012 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Zmiana wprowadzona uchwałą Nr 12 z dnia 25.01.2011 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Zmiana wprowadzona uchwałą Nr 12 z dnia 25.01.2011 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Zmiana wprowadzona uchwałą Nr 43 z dnia 03.07.2011 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Zmiana wprowadzona uchwała Nr 43/2011-12 z dnia 03.07.2012 Rady Pedagogicznej w Suchaniu

        Zmiana wprowadzona uchwała Nr 43/2011-12 z dnia 03.07.2012 Rady Pedagogicznej w Suchaniu

        uchwała nr 09/2010-11 z dnia 24.11.2010 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Zmiana wprowadzona uchwała Nr 38/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z 2 lipca 2013 r

        Zmiana wprowadzona uchwała Nr 38/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z 2 lipca 2013 r

        Uchwała nr 34/2008-09 z dnia 23 06.2009 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Zmiana wprowadzona uchwałą Nr 39/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 02.07.2013

        uchwała nr 09/2010-11 z dnia 24.11.2010 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu

        Zmiana wprowadzona uchwałą Nr 39/2012-13 Rady Pedagogicznej ZSP w Suchaniu z dnia 02.07.2013 r

        Uchwała nr 39/2012-13 z dnia 02.lipca 2013 r

        Uchwała nr 39/2012-13 z dnia 02.lipca 2013

        uchwała nr 50/2009-10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku

        Uchwała nr 39/2012-13 z dnia 02.lipca 2013

        Uchwała nr 39/2012-13 z dnia 02.lipca 2013

        Uchwała nr 39/2012-13 z dnia 02.lipca 2013

        Uchwała nr 39/2012-13 z dnia 02.lipca 2013

        Uchwała nr 39/2012-13 z dnia 02.lipca 2013

        16

        40

        16

        39

        16

        45

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Jamroży 31-08-2013 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Jamroży 31-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2013 12:44