herb BIP - Zespoł Szkół Publicznych w Suchaniu

www.zspsuchan.pl

załącznik nr 6 - regulamin Samorządu Szkolnego


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

W SUCHANIU

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.1 WSTĘP

1.      Samorząd Uczniowski w Suchaniu zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

2.      Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakichkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.

 1. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły:

  • Samorząd Szkolny klas IV-VI SP zrzesza uczniów Szkoły Podstawowej ( w jego ramach działa Samorząd Szkolny kl. I-III jako wydzielona grupa samorządowa)

  • Samorząd Szkolny Gimnazjum zrzesza uczniów gimnazjum.

 • Wszystkie grupy samorządowe tworzą Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Publicznych, działają niezależnie od siebie w oparciu o wspólny regulamin samorządu. Samorządy Szkolne mogą posługiwać się własnym logo lub pieczęcią. Wzór pieczęci oraz projekt logo jest załącznikiem niniejszego regulaminu.

 • Ilekroć w regulaminie mowa jest o samorządzie szkolnym należy rozumieć samorządy poszczególnych poziomów edukacyjnych

 • 1.2. CELE I ZADANIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO

  1. Samorząd szkoły uczestniczy w życiu szkoły poprzez:

   1. pomoc w planowaniu życia i pracy szkoły, organizowaniu działalności uczniów

   2. organizowanie lub współorganizowanie imprez szkolnych i środowiskowych,

   3. włączenie uczniów w działalność charytatywną;

   4. prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska.

  2. Samorząd szkolny broni praw uczniowskich oraz czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków

  3. Samorząd szkolny tworzy warunki samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

   1. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO

  Podstawowymi uprawnieniami Samorządu szkolnego są:

  1. opiniowanie pracy nauczycieli szkoły przed dokonaniem oceny ich pracy na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych

  2. opiniowanie obowiązujących w szkole dokumentów prawnych, które takiej opinii wymagają.

   1. opinię taką wydaje się na wniosek dyrektora Zespołu Szkół

  3. organizowanie życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwojem swoich zainteresowań;

  4. prawo wyboru nauczycieli pełniących funkcję opiekunów samorządu

  5. przedstawianie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

  6. samorząd szkolny działa przez swoje organy wybierane w drodze demokratycznych wyborów .

  § 2 Organy Samorządu Szkolnego

   1. Do Samorządu Szkolnego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.

   2. W skład Rad Klasowych Samorządów Szkolnych wchodzą:

  -przewodniczący

  -zastępca

  -skarbnik

   1. Wybór Rady Klasowej dokonywany jest w klasach w głosowaniu jawnym do 15 września .

    1. w skład Rady Klasowej nie może wchodzić uczeń, który jest członkiem Rady Samorządu Szkolnego

   1. Organami Samorządu Szkolnego są:

  1. Rada Samorządu Szkolnego

  2. Zgromadzenie Rad Klasowych

  3. Sekcje Samorządu Szkolnego

   1. W skład Rady Samorządu Szkolnego wchodzą:

  -przewodniczący

  -zastępca

  -skarbnik

  1. Przewodniczący Rady Samorządu Szkolnego:

     • reprezentuje Samorząd Szkolny na zewnątrz

     • czuwa nad całokształtem prac Samorządu Szkolnego

     • pośredniczy między uczniami a nauczycielami

     • organizuje współdziałanie Samorządu Szkolnego z Samorządami Klasowymi

     • zwołuje i prowadzi zebrania Rady Samorządu Szkolnego oraz Zgromadzenia Rad Klasowych

     • reprezentuje Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Publicznych na zewnatrz.

     • Do zadań zastępcy należy wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji

     • Zadaniem skarbnika jest wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji oraz prowadzenie dokumentacji finansowej Samorządu Szkolnego.

       1. Do kompetencji Rady Samorządu Szkolnego należy:

         • kierowanie bieżącą pracą Samorządu Szkolnego

         • reprezentowanie Samorządu Szkolnego

         • prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu

         • opracowywanie rocznych planów pracy

         • powoływanie sekcji oraz ich przewodniczących

         • Rada Samorządu Szkolnego wybierana jest w głosowaniu tajnym przez ogół uczniów szkoły według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych

         • Kadencja Rady trwa od pierwszego do ostatniego dnia nauki roku szkolnego.

         • W pracach Rady Samorządu Szkolnego bierze udział co najmniej jeden opiekun , który czuwa nad prawidłowością prac Rady.

           1. Zgromadzenie Rad Klasowych składa się z uczniów wchodzących w Rad Klasowych każdej klasy.

           1. Do kompetencji Zgromadzenia Rad Klasowych należy:

          • uchwalanie Regulaminu Samorządu Szkolnego i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek

          • uchwalanie budżetu

          • wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory do Rady Samorządu Szkolnego

          • wybór opiekunów Samorządu Szkolnego

          • przyjmowanie sprawozdań Rady Samorządu Szkolnego

          • opiniowanie propozycji Rady Samorządu Szkolnego

          • podejmowanie uchwał dotyczących strategicznych kierunków działań Samorządu szkolnego

          • w sprawach dotyczących uczniów zespołu szkół zwołuje się wspólne Zgromadzenie Rad Klasowych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Zebranie takie zwołuje się na wniosek przewodniczącego Rady jednego z w/w Samorządów Szkolnych

           1. Uchwały podejmuje się większością głosów. Uchwały nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły.

           1. Zebrania Zgromadzenia Rad Klasowych odbywają się nie rzadziej niż 1x w miesiącu.

           1. Zebrania Zgromadzenia Rad Klasowych Samorządu Szkolnego są protokołowane.

          1. Wyboru protokolanta dokonuje się na pierwszym spotkaniu Rad Klasowych

          2. Protokół zostaje podpisany przez protokolanta oraz opiekuna Samorządu Szkolnego obecnego na zebraniu i przechowuje się w teczce Samorządu Szkolnego

          3. Teczka Samorządu Szkolnego jest przechowywana przez opiekuna Samorządu Szkolnego.

           1. W Samorządzie Szkolnym działają następujące sekcje:

          • porządkowa

          • dekoracyjna

          • dyskotekowa

           1. Do zadań sekcji należy;

          • organizowanie działalności, do której została powołana ;

          • współdziałanie z nauczycielami przedmiotów w zakresie zainteresowań sekcji

           1. W skład sekcji wchodzą kandydaci do Rady samorządu szkolnego, którzy nie weszli w jej skład oraz wszyscy chętni spośród uczniów.

           2. W miarę potrzeb powołuje się sekcje doraźne np. sekcje artystyczne, obsługi imprez itp., które działają przez określony czas wykonywania określonego zadania a po jego wykonaniu ich funkcja wygasa.

           3. Samorząd Szkolny pracuje w oparciu o plan pracy zatwierdzony przez Zgromadzenie Rad Klasowych. Plan pracy Samorządu jest przekazywany dyrektorowi szkoły.

           4. Organy Samorządu Szkolnego są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w Samorządzie Szkolnym

           5. Organy Samorządu są zobowiązane do obrony praw i godności poszczególnych uczniów.

          § 3 Zadania opiekuna Samorządu Szkolnego

           1. Nad przebiegiem prac samorządu czuwa dwóch opiekunów - główny i jego zastępca.

           2. Opiekun Samorządu Szkolnego czuwa nad całokształtem prac Samorządu w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

           3. Opiekun pośredniczy między uczniami a nauczycielami. Inspiruje wychowawców do współpracy z Samorządem Szkolnym

           4. Opiekun przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z działalności Samorządu Szkolnego.

           5. Przedstawia stanowisko samorządu szkolnego na radzie pedagogicznej, w sytuacji, gdy w obradach rady nie uczestniczą przedstawiciele Rady Samorządu Szkolnego.

           6. Opiekun informuje młodzież o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich

           7. Opiekun doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską; udziela pomocy w realizacji zadań wymagających udziału nauczycieli i dyrektora.

           8. Opiekun zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

           9. Odwołuje Radę Samorządu Szkolnego lub jej członków w przypadku rażących zaniedbań obowiązków - na wniosek Zgromadzenia Rad Klasowych lub dyrektora szkoły .

           10. Kadencja opiekuna Samorządu trwa 1 rok szkolny.

          § 4 Ordynacja wyborcza

           1. Wybory do Samorządu Szkolnego odbywają się w trybie tajnym w pierwszej połowie czerwca poprzedzającego kolejny rok szkolny.

           2. W wyborach mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły.

           3. Kandydatów do prac w Samorządzie Szkolnym zgłaszają Rady Klasowe, po jednym przedstawicielu każdej klasy w terminie 0d 01 do 10 czerwca.

           4. Kandydat do Samorządu szkolnego powinien:

          • Być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym

          • Umieć współpracować w grupie

          • Umieć podejmować decyzje, negocjować

          • Chętnie działać na rzecz uczniów

          • Posiadać co najmniej ocenę dobrą z zachowania

           1. Wybory poprzedza kampania wyborcza - w tym czasie zostają wywieszone na gazetkach samorządu listy kandydatów do samorządu Szkolnego. Każdy z kandydatów ma prawo do własnej kampanii wyborczej poprzez umieszczanie plakatów wyborczych na gazetce samorządu szkolnego. Kampania wyborcza nie może wykraczać poza ramy zachowań uczniowskich przyjęte w szkole. Kandydat ponosi odpowiedzialność za treści przekazywane w ramach swoich prezentacji.

           2. W przypadkach losowych klasa może zmienić wybór swojego kandydata, nie później jednak niż na dzień przed wyborami.

           3. Kampania trwa do dnia wyborów.

           4. Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja wyborcza złożona z opiekunów Samorządu szkolnego oraz pięciu przedstawicieli uczniów wybranych losowo spośród chętnych zgłoszonych do opiekuna Samorządu Szkolnego.

           5. Zadaniem komisji wyborczej jest przeprowadzenie głosowania, zabezpieczenie kart do głosowania, sporządzenie protokołu z wyborów oraz ogłoszenie wyników w ciągu 24 godzin od zakończenia wyborów.

           6. Głosuje się wyłącznie na kartach przygotowanych przez Komisję, zawierających pełną , aktualną listę kandydatów.

           7. Głos ważny to taki, który zawiera nie więcej niż trzy wskazania przy nazwiskach kandydatów.

           8. W skład Rady Samorządu Szkolnego wchodzą trzy osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. Funkcję przewodniczącego, jego zastępcy i skarbnika przydziela się według ilości uzyskanych głosów.

           9. Z przebiegu wyboru sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej. Protokół sporządza się w 3 egzemplarzach - jeden pozostaje w teczce Samorządu Szkolnego a dwa pozostałe przekazuje opiekun dyrektorowi szkoły.

           10. Wyboru członków poszczególnych sekcji oraz ich przewodniczących dokonuje się na zebraniu samorządu spośród kandydatów, którzy nie weszli do rady samorządu Szkolnego. Przewodniczący poszczególnych sekcji mogą wybrać osoby do współpracy także spoza uczniów nie kandydujących w wyborach.

           § 5 Wybór opiekuna Samorządu Szkolnego

           Zgodnie z art. 55 p. 5.1ustawy o systemie oświaty Samorząd Uczniowski, reprezentujący ogół uczniów Szkoły wybiera nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.

            1. Każdy członek Rady Pedagogicznej może być kandydatem na opiekuna Samorządu szkolnego (z wyjątkiem nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole).

            2. Kandydatów na opiekunów Samorządu Szkolnego zgłaszają uczniowie szkoły poprzez swoje Rady Klasowe do Przewodniczącego rady Samorządu Szkolnego.

            3. Wyboru dokonuje Zgromadzenie Rad Klasowych Samorządu Szkolnego w głosowaniu tajnym w obecności Komisji Wyborczej złożonej z 3 przedstawicieli uczniów wybranych spośród chętnych oraz 1 nauczyciela wskazanego przez opiekuna samorządu.

            4. Głosuje się wyłącznie na przygotowanych przez komisję , zwierających pełną, aktualną listę kandydatów.

            5. Głos ważny to taki, który zawiera dwa wskazania przy nazwiskach kandydatów

            6. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół ( w trzech egzemplarzach) , który podpisują członkowie komisji wyborczej i przekazują ją dyrektorowi szkoły.

            7. Nowowybrani opiekunowie rozpoczynają swoja kadencję w dniu 01września a kończą 31 sierpnia następnego roku szkolnego

           § 6 Finansowanie działalności

            1. Samorząd Szkolny dysponować może własnym funduszem, który służy finansowaniu bieżących wydatków związanych z działalnością Samorządu. Dysponentem funduszu jest Rada Samorządu Szkolnego w porozumieniu z opiekunem.

            2. Pieniądze przechowywane są na specjalnej książeczce oszczędnościowej założonej przy SKO . wydatki są dokumentowane rachunkiem lub paragonem zawierającym opis na co zostały przeznaczone.

            3. Fundusz samorządu może być tworzony:

           • Z kwot uzyskanych za wykonaną prze uczniów odpłatnie pracę

           • Z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez

           • Z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych

           • Ze środków przekazywanych przez komitet Rodzicielski, inne organizacje oraz osoby prywatne.

           § 7 Postanowienia końcowe

            

           7.1. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany:

           -          we wszystkich klasach;

           -          w czasie pierwszego po wyborach posiedzenia Zgromadzenia Rad Klasowych

           7.2 .Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszony na gazetce samorządowej).

           7.3.Wnioski dotyczące poprawek do regulaminu Samorządu Szkolnego mogą być zgłaszane przez Radę Samorządu Szkolnego lub trzech członków Zgromadzenia Rad Klasowych.

            1. Zgłoszone poprawki są głosowane na zebraniach Zgromadzenia Rad Klasowych. O treści zgłoszonych poprawek wszyscy członkowie Zgromadzenia Rad Klasowych muszą być poinformowani na dwa tygodnie przed takim posiedzeniem. Ponadto treść poprawek musi być wywieszona na gazetce Samorządu szkolnego.

            2. Zmiany w Regulaminie Samorządu Szkolnego są uchwalane większością 2/3 głosów w obecności powyżej połowy członków Zgromadzenia Rad Klasowych.

            3. Dyrektor Zespołu Szkół ma prawo zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienia Zgromadzenia Rad Klasowych, jeżeli jest ono sprzeczne ze statutem lub możliwościami szkoły.

            

           Uchwalono na zebraniu Zgromadzenia Rad Klasowych Samorządu Uczniowskiego

           w dniu 23.09.2004

           .......................................................................................

           przewodnicząca Samorządu Szkolnego Gimnazjum

           w Suchaniu

           …………………………………………………………….

           Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej

           W Suchaniu

           Opiekunowie Samorządów Szkolnych: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej

           ……………………………………………… ……………………………………………

           6

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Ryszard Jamroży 10-01-2011 10:04
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Jamroży 10-01-2011
  Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2011 10:04